?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Faaliyet Alanlar?
Koç Holding Turkish Faaliyet Alanlar?

Faaliyet Alanlar?

????Türkiye'nin en büyük ?irketler toplulu?u

Toplulu?umuz, cirosu ve ihracat?n?n yan? s?ra, ?stanbul Menkul K?ymetler Borsas?'ndan ald??? pay ve yaratt??? istihdamla Türkiye'nin en büyük ?irketler toplulu?u.

?Lider ve globa?l bir oyuncu

Ko? Toplulu?u, Türkiye'de ve b?lgesinde lider, dünya ?ap?nda ?nemli bir oyuncu olma kararl?l???yla sürdürülebilir ve karl? büyümeye odaklan?yor.

90 y?ld?r payda?lar? i?in de?er yaratan bir kurum

Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar kar??s?nda 90 y?ld?r gücüne gü? katan Ko? Toplulu?u'nun temel amac?, tüm payda?lar? i?in de?er yaratmak. ?


 

Sekt?rler

Sekt?rler

?Ko? Toplulu?u ?irketleri; fark yaratabildi?i ve rekabet avantaj?n?n yüksek oldu?u sekt?rlerde liderli?ini sürdürüyor. ?

?irketler

?irketler

?Ko? Toplulu?u hedef ve ilkeleriyle ?al??an bütün ?irketler güven ve ba?ar?n?n sembolü olma misyonu ile hareket ediyor.

Markalar

Markalar

?Ko? Toplulu?u'nun tüm markalar?, marka gü?lerini ve teknolojiye olan hakimiyetlerini en üst düzeyde tutarak rekabette farkl?la??yor. ?

Uluslararas? A?

Uluslararas? A?

?Dünyan?n en iyi 250?irketinden biri olan Ko? Holding, her ge?en gün uluslararas? a??n? geni?letiyor. ?

Yabanc? Ortaklar

Yabanc? Ortaklar

?Ko? Holding, global piyasalardaki lider pozisyonu ve gü?lü uluslararas? ortakl?klar? ile verimlili?e ve sürdürülebilir karl?l??a odaklan?yor. ?

Projeler

Projeler

?E?itimden i? dünyas?na, sanattan spora bir?ok alanda ülkemizi dünyada daha da yukar?ya ta??yacak projeler geli?tiriyoruz.

??

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线