?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Sekt?rler

Sekt?rler

??Dünyan?n en büyük?? 300 ?irketi aras?nda?? yer alan? ve yurti?i? ve yurtd???nda? lider pozisyonlar? elde eden Ko? Holding, faaliyetlerini? enerji?, otomotiv, dayan?kl? tüketim? ve finans sekt?rlerinde yo?unla?t?rmakta.????


Enerji

Enerji?

Gelece?i belirleyecek Kadar farkl?y?z?.

Finans

Finans

Yar?n?n de?erlerini yaratacak kadar farkl?y?z?.

Dayan?kl? Tüketim

Dayan?kl? Tüketim

Yar?n?n ilklerini yaratacak kadar farkl?y?z.

Otomotiv

?Otomotiv

De?erlerimizle farkl?y?z?.

Di?er

Di?er

Geli?menin sonu olmad???n?n fark?nday?z?.

??

?

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线