?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Koç Holding Turkish Faaliyet Alanlar? Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Sosyal ve Kültürel Faaliyet Alanlar?

Ko? üniversitesi

Ko? üniversitesi

"Ne kadar ?ok kaliteli insan yeti?tirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmi? olaca??z…"Vehbi Ko? ?

Ko? Okulu

Ko? Okulu

?Vehbi Ko? Vakf? taraf?ndan kurulan Ko? ?zel ?lk??retim Okulu ve Lisesi, k?sa sürede Türkiye'nin en se?kin okullar? aras?nda yerlerini ald?.

Vehbi Ko? Vakf?

Vehbi Ko? Vakf?

?1969'dan bu yana olu?turdu?u mükemmeliyet merkezleri ve programlar? ile e?itim, sa?l?k ve kültür alan?nda en iyiye ?rnek olmak i?in ?al???yor. ?

Sadberk Han?m Müzesi

Sadberk Han?m Müzesi

Vehbi Ko?'un e?i Sadberk Ko?'un an?s?na, onun ki?isel koleksiyonunu sergilemek üzere a??lan Türkiye'nin ilk ?zel müzesi.?

Rahmi M. Ko? Müzesi

Rahmi M. Ko? Müzesi

?Rahmi M. Ko? Müzesi, Türkiye'de endüstriyel miras?n aynas? olan ilk müze. ?

 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线