?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Hakk?nda

Hakk?nda

????????????????????????????????Temelleri 1926 y?l?nda at?lan Ko? Holding, 90 y?l? a?an yolculu?unda, de?i?imin hep bir ad?m ?nünde giderek sadece Türkiye'nin de?il Avrupa'n?n da en büyük ve ba?ar?l? gruplar?ndan biri haline geldi. Tüm faaliyetlerinde uluslararas? standartlara uyum ve sürekli geli?im amac?n? g?zeten Ko? Toplulu?u, ülkesinde yakalad??? ba?ar?y? dünyada yakalama hedefine ad?m ad?m ilerleyen bir dünya oyuncusu.?


 
Kurucu

Kurucu

"Unutmay?n?z! Devletimiz ve ülkemiz var olduk?a biz de var?z!" Vehbi Ko?'un bu s?zleri, topluluk y?neticilerinin ilkesi oldu.?

1926

1926'dan Bugüne...

90. y?la ?zel haz?rlanan mikrosite Ko? Toplulu?u’nun ?nemli kilometre ta?lar?n? inceleyebilmeniz i?in farkl? bir deneyim sunuyor.

Y?netimden Mesajlar

Y?netimden Mesajlar

?Ko? Holding Y?netim Kurulu Ba?kan? ve CEO'sunun de?erlendirmeleri

Y?netim Merkezi

Y?netim Merkezi

Tarihe tan?kl?k etmi? binalar bugün Nakka?tepe'de, Ko? Holding'in farkl? hizmet birimlerini a??rl?yor. ?

Tarih?e

Tarih?e

Vehbi Ko?'un 1917'de Ankara'da ba?lad??? ticaret hayat?, ülkemiz i?in ba?ar?l? d?nüm noktalar? ve ilklerle sürdürülüyor.

Hedef ve ?lkeler

Hedef ve ?lkeler

Ko? Toplulu?u, ''Gücümüzü ald???m?z Türk ekonomisine, gü? katmay? hedef al?r?z'' düsturu ile faaliyetlerini sürdürüyor. ?

??

 

??

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线