?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linkshedef-ve-ilkeler
Koç Holding Turkish Hakk?nda Hedef ve ?lkeler

Hedef ve ?lkeler

???Ko? Toplulu?u, ?al??anlar?yla birlikte, sa?l?kl? geli?meyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay? ama?l?yor. ülkesi, mü?terileri, ortaklar?, bayileri ve yan ?sanayi i?in güvenilirlik, devaml?l?k ve sayg?nl?k simgesi olmay? hedefliyor.

 

Bu do?rultuda Vehbi Ko?, hedef ve ilkeleri ??yle s?ral?yor:

"Mü?terilerimiz velinimetimizdir.

Mü?terilerimiz i?in de?er yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla kar??l?k vermek ilk ?nceli?imizdir.
ürünlerimize sahip ??kmak ve sat?? sonras?nda da mü?terilerimizin yan?nda olmak g?revimizdir.

 

Daima "en iyi" olmak, vazge?ilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklar?m?z ve bayi ili?kilerimizde, hissedarlara sunulan yat?r?m se?eneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip oldu?umuz bu imaj? korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ula?mak üzere faaliyet g?sterilen alanlarda y?netimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

 

En ?nemli sermayemiz, insan kayna??m?zd?r.

ürün ve hizmetlerimizin kalitesi ?al??anlar?m?z?n kalitesiyle ba?lar. En iyi personeli ve yeti?kin insan gücünü Toplulu?umuza ?ekmek ve istihdam etmek, insan?m?z?n yeteneklerinden, gücünden ve yarat?c?l???ndan azami fayda sa?lamak; verimliliklerini art?rmak, geli?melerine imkan tan?mak ve i? birli?i ve dayan??man?n ye?erdi?i bir ?al??ma ortam? yaratmak, Ko? Toplulu?u'nun ku?aklar boyu devaml?l???n? sa?lamak i?in se?ti?imiz yoldur.

 

Amac?m?z, sürekli geli?mek i?in kaynak yaratmakt?r.

Hizmetin süreklili?ini sa?lamak üzere, gerekli yat?r?mlar? ger?ekle?tirebilmek; kü?ük ve büyük tasarruflar?n birle?mesini te?vik etmek üzere, sermayenin hakk? olan kar? hissedarlara sa?lamak; ?al??anlar?m?z?n ve toplumun ekonomik ve sosyal geli?mesine yard?mc? olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynaklar?n ak?lc? kullan?m?n? sa?layarak savurganl??a ?dün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

 

üstün i? ahlak? ve dürüst ?al??ma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Tüm ili?kilerimizde adilane, kar??l?kl? yarar sa?lamak amac?yla, iyi niyet ve anlay??la davranmak, yasalara ve ahlak kurallar?na daima uymak ilkemizdir.

Bugünün insan?na ve gelecek ku?aklara kar?? sorumluluklar?m?z? yerine getirmek, ?ncüsü oldu?umuz ve vazge?emeyece?imiz bir ba?ka temel ilkemizdir.

Türkiye ve dünya i?in, ?evre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak g?revimizdir.

 

Gücümüzü ald???m?z Türk ekonomisine, gü? katmay? hedef al?r?z.

"Toplulu?umuzun ana ilkesini ?u s?zlerimle ifade etmek istiyorum:

Benim Anayasam ?udur: Devletim ve ülkem var olduk?a ben de var?m. Demokrasi varsa hepimiz var?z.

Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek i?in elimizden gelen bütün gayreti g?stermeliyiz. Ekonomimiz gü?lendik?e demokrasi daha iyi yerle?ir, dünyadaki itibar?m?z artar."

Vehbi Ko??

 

Ko? Toplulu?u Etik Davran?? Kurallar? i?in t?klay?n?z

 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线