?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
?nsan Kaynaklar?
Koç Holding Turkish Hakk?nda ?nsan Kaynaklar?

??e Al?m Süreci

?????Ko? Toplulu?u hedef ve ilkelerinden yola ??karak, do?ru pozisyona do?ru adaylar? yerle?tirebilmek i?in y?l boyunca ?al??malar sürer. Ko? Toplulu?u olarak, i?e al?m süre?lerimizde en ?ok ?nem verdi?imiz kriterlerden birini yetkinlikler olu?turur. Hangi departman i?in de?erlendirilirse de?erlendirilsin, adaylar?m?z?n a?a??daki dokuz ana yetkinli?e sahip olmas? ?nemlidir. ?

Ko? Toplulu?u Yetkinlikleri:

?   Y?n Belirleme
?   Tak?m ?al??mas?
?    ?leti?im
?    ??birli?i Geli?tirme
?    Sonu? Odakl?l?k
?    Yarat?c?l?k ve Giri?imcilik
?    Kendini ve ?al??ma Arkada?lar?n? Geli?tirme
?    Farkl?l?klara Uyum ve Y?netme
?    Mü?teri Duyarl?l??? 

Yeni mezun ve deneyimli adaylar?m?z?n uygunlu?unun de?erlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak a?a??daki de?erlendirme ara?lar?n?n tümü ya da bir b?lümü uygulan?r:

?    Yetkinlik Bazl? Mülakat
?    Mesleki Ki?ilik Envanteri
?    ?ngilizce Seviye Tespit S?nav?
?    De?erlendirme Merkezi Uygulamalar? - Adaylar?m?z?n yetkinlikleri, kendilerine verilen vaka ?al??malar? üzerinde ger?ekle?tirdikleri grup ?al??mas?na ve bireysel egzersizlere g?re de?erlendirilir. 

Tüm bu de?erlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylar?m?za ilgili Ko? Toplulu?u ?irketlerimiz taraf?ndan i? teklifi yap?l?r ve pozisyona uygun bulunan aday ?al??maya ba?lar. Burada amac?m?z, ki?ilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerle?tirilmelerini sa?lamakt?r. 

Ko? Toplulu?u ?irketlerine ba?vuru süre?leriyle ilgili detayl? bilgiye ve ilanlara www.kockariyer.com adresinden ula?abilirsiniz.

Ko? Holding A.?. ?al??an Adaylar? Ki?isel Verilerin Korunmas? ve ??lenmesi Politikas? (2. versiyon)

?Ko? Toplulu?u ?al??anlar? Ki?isel Verilerin Korunmas? ve ??lenmesi Politikas?? (2. versiyon)??

 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线