?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Kurucu Vehbi Ko?
Koç Holding Turkish Hakk?nda Kurucu Vehbi Koç

Kurucu: Vehbi Ko?

???????Y?l 1960. Vehbi Ko?'un, ?irketlerinin y?neticilerini Divan Oteli'nde toplayarak yapt??? konu?ma, daha sonra onun "manifestosu" olarak an?lacak olan ?u s?zlerle biter: "Unutmay?n?z! Devletimiz ve ülkemiz var olduk?a biz de var?z!" Ayn? gemide oldu?umuzu anlatan bu s?zler, topluluk y?neticilerinin ilkesi oldu. ?

Vehbi Ko?, 1901 y?l?nda Ankara'da do?du. Ankara ?dadisi'nde okudu. 1917 y?l?nda i? hayat?na at?ld?. 1926 y?l?nda babas?n?n ticarethanesini devralarak "Ko?zade Ahmet Vehbi" ismiyle Ankara Ticaret Odas?'na kaydettirdi. 

Bir yandan ticaretle u?ra??rken, di?er yandan Ford ve Standart Oil gibi yabanc? ?irketlerin Türkiye temsilciliklerini alarak, i?lerini büyüttü. Daha sonra taahhüt i?lerine girdi. 1938 y?l?nda müessesele?me yolunda ilk ad?m? at?p, ?stanbul'da Ko? Ticaret A.?.'yi kurdu. ? 

?1948'de, General Electric'i Türkiye'de ampul fabrikas? kurmaya ikna ederek ortak yat?r?ma girdi; fabrika 1952'de üretime ba?lad?.

Hay?r i?leri yapmay? da toplumsal bir g?rev kabul eden Vehbi Ko?, sosyal alandaki giri?imlerini; 

?  Vehbi Ko? ??renci Yurdu (1946) 
?  Ankara üniversitesi T?p Fakültesi Vehbi Ko? G?z Bankas? (1963) 
?  ?stanbul üniversitesi T?p Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü (1964) 
?  Türk E?itim Vakf? (1967) 
?  ODTü Vehbi Ko? ??renci Yurdu (1968) ?

?gibi kurumlarla ba?latt?. ? 

1950'li y?llarda Ko?, sanayide ciddi ad?mlar atarak, ithal mallar?n? ikame edecek yerli sanayi yat?r?mlar?na girdi. Otomotiv, beyaz e?ya, radyat?r, elektronik cihazlar, mensucat, kibrit ve benzeri bir?ok mal?n yerli üretimini ger?ekle?tirdi. 

1954'te Türk otomotiv sanayiinin ilk kurulu?u olan Türk Trakt?r üretime ba?lad?. Bugün ülkemizin en büyük ?zel sanayi ?irketi olan Ar?elik 1955'te, Türk Demir D?küm Fabrikas? 1954'te, Aygaz ise 1961'de kuruldu. Bunlar? daha bir?ok sanayi kurulu?u takip etti. 

Sanayi ?irketlerinin say?s? giderek art?nca; ?zel kurulu?lar?n ancak kurumsalla?ma ile ya?ayabilece?ine inanan Vehbi Ko? bunlar? bir merkezden y?nlendirmek ve en iyi kaynak tahsisini yapmak i?in 1963 y?l?nda Türkiye'nin ilk holdingi olan Ko? Holding'i kurdu. 

Holding kurulduktan sonra da yeni ?irketlerin kurulu?u birbirini takip etti. 1966 y?l?nda ilk yerli Türk otomobili olan Anadol piyasaya ??kar?ld?. 

Tar?m sekt?ründe de yat?r?m yapmay? hedefleyen Vehbi Ko?, bu sekt?rdeki imkanlar? uzun süre ara?t?rd?. Türkiye'nin tar?m potansiyelini anla?mal? ?iftlik modeli ile ihracata y?nlendiren, sekt?rün de ?ncüsü olan Tat Domates Sal?as? Fabrikas?'n? 1967'de kurdu. 

1968'de Türk otomotiv sanayiinde en büyük ad?m at?ld? ve Fiat ile ortak Tofa? kuruldu. Tofa? 1971 y?l?nda, ismini Sultan Murat'tan alan Murat marka otomobillerin üretimine ba?lad?.

?hracat?n ülke ekonomisi i?in ?nemini ?ok erken g?ren Vehbi Ko?, 1970 y?l?nda Türkiye'nin ilk ihracat?? sermaye ?irketi olan Ram'? kurdu. 

Vehbi Ko?, yapmak istedi?i i?leri Holding vas?tas? ile profesyonel y?neticilere devrederken, kendisi sosyal hizmetlere ve vak?f hizmetlerine a??rl?k verdi. 

1967 y?l?nda, bir yurtd??? seyahatinden ald??? ilhamla, ?elenk ba???lar?n? e?itime y?nlendirmek üzere Türk E?itim Vakf?'n?n kurulu?una ?ncülük etti. 

1969 y?l?nda, e?itim, sa?l?k ve kültür alan?nda faaliyet g?stermek üzere Vehbi Ko? Vakf?'n? kurdu. Bu vak?f bir?ok kültür, sa?l?k ve e?itim projesi ger?ekle?tirdi. 

1976'de, Taksim'deki Atatürk Kitapl??? ?stanbul Belediyesi'ne arma?an edildi. 1980'de, Vehbi Ko?'un merhume e?i Sadberk Han?m'?n an?s?na, Türkiye'nin ilk ciddi ?zel müzesi olan Sadberk Han?m Müzesi a??ld?. 1987 y?l?nda yabanc? dilde e?itim veren Vehbi Ko? Vakf? Ko? ?zel Lisesi, 1993 y?l?nda da Ko? üniversitesi e?itime ba?lad?. 

Vehbi Ko?, 1984 y?l?nda kendini emekliye ay?r?p, sosyal faaliyetlerine daha fazla a??rl?k verdi. 

Türkiye'nin nüfus ve aile sa?l??? sorununun ?nemini g?ren Vehbi Ko?, 1985 y?l?nda Türkiye Aile Sa?l??? ve Planlamas? Vakf?'n? kurdu ve vefat?na kadar ba?kanl???n? yürüttü. 

1987 y?l?nda Milletleraras? Ticaret Odas? Vehbi Ko?'u "Y?l?n ?? Adam?" ilan etti. Plaketi, Yeni Delhi'de yap?lan t?rende bizzat Hindistan Ba?bakan? Ghandi verdi. 

1994'te Birle?mi? Milletler Te?kilat?, Türkiye Aile Sa?l??? ve Planlamas? Vakf?'n? ve ba?kan?n? ba?ar?l? ?al??malar?ndan dolay? ?düllendirdi. Dünya Nüfus Planlamas? ?dülü, 14 Haziran 1994'te, Boutros Gali taraf?ndan Vehbi Ko?'a verildi. 

Bu kadar u?ra?? s?ras?nda, Vehbi Ko?, tecrübelerini gelecek nesillere aktarmak amac? ile kitap yazmay? da ihmal etmedi. 1973 y?l?nda Hayat Hikayem ve 1987 y?l?nda Hat?ralar?m, G?rü?lerim, ??ütlerim isimli iki kitab? yay?mland?. Her ikisi de ?ngilizceye ?evrildi. 

?irketlerine y?nelik "Hedefler ve ?lkeler Belgesi"nde, kendi anayasas?n? ??yle tarif ediyor: 

"Benim Anayasam ?udur: Devletim ve ülkem var olduk?a ben de var?m. Demokrasi varsa hepimiz var?z. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek i?in elimizden gelen bütün gayreti g?stermeliyiz. Ekonomimiz gü?lendik?e demokrasi daha iyi yerle?ir, dünyadaki itibar?m?z artar." 

Sanayi, ticaret ve uluslararas? ortakl?klarla, vak?flarla, sosyal hizmetlerle ve e?itimle dolu dolu ge?en bir 95 y?l ya?ad? Vehbi Ko?.

Vehbi Ko?, ?zel sekt?r eliyle sanayile?mede, müessesele?mede, profesyonel y?netimde, vak?flar kanal?yla e?itim, sa?l?k alanlar?nda ve sosyal hizmetlerde ?rnek al?nacak bir i? adam?d?r.

 

vehbikoc.com.tr

 

 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线