?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linksmustafa-v-koc
Koç Holding Turkish Hakk?nda Mustafa V. Koç

Mustafa V. Ko?

Ko? Ailesi’nin 3. Ku?ak üyesi olan Mustafa V. Ko?, lise ??renimini 1980'de ?svi?re'deki Lyceum Alpinum Zuoz’da, yüksek ??renimini ise 1984 y?l?nda ABD’de George Washington üniversitesi ??letme b?lümünde tamamlad?. ?al??ma hayat?na 1984’te Tofa?’ta Mü?avir olarak ba?layan Say?n Ko?, Ram D?? Ticaret’te Sat?? Müdürlü?ü ve Sat?? Genel Müdür Yard?mc?l??? g?revlerinde bulundu. 1992 y?l?nda Ko? Holding’e ge?erek ?e?itli gruplar?n Ba?kan Yard?mc?l???n? ve Ba?kanl???n? yapt?.

2001 y?l?nda Y?netim Kurulu üyesi, 2002 y?l?nda Y?netim Kurulu Ba?kan Vekili olduktan sonra, 2003 - 2015 y?llar? aras?nda Ko? Holding Y?netim Kurulu Ba?kan? oldu.

Say?n Ko?, Türk Sanayicileri ve ??adamlar? Derne?i’nde 2005-2010 D?nemi Yüksek ?sti?are Konseyi Ba?kanl???n? yürüttü. 2011-2015 d?neminde TüS?AD Yüksek ?sti?are Konseyi’nin Onursal Ba?kan?, 2015 y?l?nda TüS?AD Ba?kanlar Konseyi üyesi ve Onursal Ba?kan? oldu. 2006-2013 d?neminde Finlandiya ?stanbul Fahri Konsolosu olan Say?n Ko?, ülkemizde ?stanbul Sanayi Odas? ve D?? Ekonomik ?li?kiler Kurulu üyeliklerinin yan? s?ra yurtd???nda Kuveyt Uluslararas? Bankas? Dan??ma Kurulu’nda, JP Morgan Uluslararas? Konseyi’nde, Rolls-Royce Uluslararas? Dan??ma Kurulu’nda, Council on Foreign Affairs Uluslararas? Konseyi’nde ve Bilderberg Toplant?lar?n?n Yürütme Kurulu’nda uzun y?llar üyelik yapt?.

2005 y?l?nda ?talya Hükümeti’nin Cavaliere D’Industria ni?an?na, 2012 y?l?nda Uluslararas? Leonardo ?dülü’ne lay?k g?rüldü.

Mustafa V. Ko?, World Monuments Fund ve Carnegie Vakf? ile BNP Paribas gibi sayg?n kurulu?larca ?düllendirilen Ko? Ailesi’nin sosyal ve kültürel ya?ama katk?lar?n? hayata ge?iren Vehbi Ko? Vakf?’n?n Y?netim Kurulu üyesi ve Türk E?itim G?nüllüleri Vakf?’n?n Mütevelli Heyeti üyesiydi.

1960 y?l?nda do?an Say?n Ko?, 21 Ocak 2016 tarihinde vefat etti. Kendisi evli ve iki k?z ?ocu?u babas?yd?. Almanca ve ?ngilizce bilmekteydi.

Mustafa V. Ko? Spor ?dülü: mustafakocsporodulu.com

 

 


Bizden Haberler Dergisi - Mustafa V. Ko? ?zel say?s?

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线