?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Tarih?e

1926'dan Bugüne

??????Vehbi Ko?'un 1917'de Ankara'da ba?lad??? ticaret hayat?, küllerinden yeniden do?an gen? Cumhuriyet'in sanayile?me-modernle?me hamlesinin motor gücü olacak; "Ko?zade Hac? Mustafa Rahmi" Türkiye'nin sanayile?me yolunda att??? cesur ad?mlara ?ncülük edecekti.

Kurulu? y??llar?

Vehbi Ko?, 16 ya??nda Ankara'da babas?n?n a?t??? bakkal dükkan? ile ticaret hayat?na at?l?r. Ko? Toplulu?u'nun resmi kurulu?unu simgeleyen 31 May?s 1926'da, Ko?zade Ahmet Vehbi ad?yla Ankara Ticaret Odas?'na kaydolur.

?lk anonim ?irket: Ko? Ticaret A.?.

1938 y?l?nda Ko? Ticaret A.?. kurulur. Ko? Toplulu?u'nu meydana getiren giri?imlerin temeli ve geli?me merkezi olan ?irketin bir ?zelli?i de ?al??anlar?n? kara ortak eden ilk Türk ?irketi olmas?d?r. Bu d?nemde yabanc? temsilcilikler al?n?r. ABD'deki ilk Türk ?irketi olan Ram Commercial Corporation kurulur.

?lk endüstri?yel giri?im

1940'lar?n sonuna do?ru imalata y?neli? ba?lar. 1948'de General Electric ile i?birli?ine gidilerek, Ko? Toplulu?u'nun ilk endüstriyel giri?imi olan ampul fabrikas? kurulur.

Uluslararas? ort?akl?klar

1960'l? y?llarda uluslararas? ?irketlerle ortakl?k ve i?birli?i yap?larak ?e?itli sanayi tesisleri kurulur. ?lk otomobil, ilk trakt?r, ilk buzdolab?, ilk ?ama??r makinesi, ilk tüplü LPG gibi pek ?ok ürün Ko? Toplulu?u taraf?ndan üretilir. Bu d?nemde Fiat ile Tofa? ortakl??? kurulur; daha sonraki y?llarda Ford ile ortakl??a d?nü?ecek olan Ford-Otosan i?birli?i ba?lar.

Faaliyet alanlar?n?n geni?lemesi

Ko? Toplulu?u'nun i? alanlar? ?nemli ?l?üde geni?ler. Topluluk art?k; otomotivden beyaz e?yaya, zirai aletlerden mensucata, likit petrol gaz?ndan ?s?tma te?hizat?na, g?da sanayi ve perakendecili?inden turizm, finans ve sigortac?l?k hizmetlerine kadar yayg?n bir alanda faaliyet g?sterir duruma gelir.

Ko? Hol??ding A.?.'nin kurulmas?

Ula??lmas? hedeflenen h?zl? büyüme ve geli?meyi, daha uygun bir ?rgütleme ve daha kurumsal bir yap? alt?nda ger?ekle?tirebilmek amac?yla 1963'te Ko? Holding A.?. kurulur. Vehbi Ko?, Holding'in Y?netim Kurulu Ba?kan? olur.

?lk halka arz

Halk?n tasarruflar?n? yat?r?ma y?nelterek Türkiye'nin ekonomik geli?imine katk?da bulunacak olan sermaye birikimini sa?lamak amac?yla, halka a??lmaya odaklan?l?r. Aygaz ve Ko? Holding'in hisse senetlerinin bir k?sm? Ko? Toplulu?u personeline sat?l?r. 1970 y?l?nda kurulan Kav'?n hisse senetleri ise halka arz edilir.?

Büyüme ve ihracat

1970'lerde Ko? Toplulu?u, geli?imini h?z kesmeden sürdürerek bünyesine yeni ?irketler katar; ihracata y?nelir ve d?? ticaret ?irketleri kurar.

?kinci nesil i? ba??nda

Kurumsalla?maya inanan Vehbi Ko?, 1984 y?l?nda Ko? Holding ?dare Meclisi Ba?kanl???'n? o?lu Rahmi M. Ko?'a devreder. Vehbi Ko?, Ko? Holding ?eref Ba?kan? olarak ?al??malar?n? sürdürür.

1987: Vehbi Ko? "Dünyada Y?l?n ?? Adam?"

Vehbi Ko?, Milletleraras? Ticaret Odas? taraf?ndan "Y?l?n ?? Adam?" ?dülüne lay?k g?rülür.

1990'l? y?llar: Ko? Toplulu?u bankac?l?kta büyüyor

1986 y?l?nda American Express Company ortakl???yla kurulan Ko?-Amerikan Bank ile bankac?l??a ad?m atan Ko? Holding, 1992 y?l?nda bankan?n tüm hisselerini sat?n alarak ad?n? Ko?bank olarak de?i?tirir.

Dünya Nüfus Planlamas? ?dülü

Birle?mi? Milletler Dünya Nüfus Planlamas? ?dülü, Türkiye Aile Sa?l??? ve Planlamas? Vakf? ad?na Vehbi Ko?'a verilir.

25 ?ubat 1996: Türkiye "Cumhuriyet ??nar?"n? yitirir

Vehbi Ko?, 25 ?ubat 1996 günü ya?ama veda eder. 95 y?ll?k hayat?n?n her an?n? dolu dolu ge?irmi? olan Vehbi Ko?, ?mrünün son an?na kadar ?al??may? sürdürmü?tür.

Yeni biny?la yeni vizyon

Ko? Toplulu?u yeni biny?la yeni bir vizyonla girer: "Dünyan?n lider ?irketlerinden biri olmak".

Finansal hizmetler tek ?at? alt?nda toplan?yor

2001 y?l?nda, Avrupa'n?n ?nde gelen bankalar?ndan UniCredito Italiano ortakl???yla Ko? Finansal Hizmetler kurulur.

ü?üncü nesil bayra?? devral?yor

Rahmi M. Ko?, Ko? Holding Y?netim Kurulu Ba?kanl??? g?revini 4 Nisan 2003 tarihinde o?lu Mustafa V. Ko?'a devreder. Rahmi M. Ko?, halen Ko? Holding ?eref Ba?kanl??? g?revini sürdürmektedir.

2005-20??06: Ko? Toplulu?u'nun tarihinde bir kilometre ta??

Sürdürülebilir büyüme h?z kesmeden devam ederken, Ko? Toplulu?u, Türkiye'nin en büyük sanayi kurulu?u olan Tüpra?'? ve Türk bankac?l?k sekt?rünün devlerinden Yap? Kredi Bankas?'n? bünyesine katar.

Küresel ?lkeler S?zle?mesi imzalan?r

Ko? Holding'in kurulu?undan bu yana sürekli geli?en sorumlu vatanda?l?k olgusu, 2006 y?l?nda Birle?mi? Milletler Küresel ?lkeler S?zle?mesi'nin imzalanmas? ile resmi bir politika olarak uluslararas? boyuta ta??n?r.

Türkiye'nin en büyü?ü... Dünyan?n en be?enilen ?irketlerinden biri...

Ko? Toplulu?u cirosu, ihracat?, ?MKB'deki pay? ve ?al??an say?s? ile bugün Türkiye'nin en büyük ?irketler toplulu?u. Ulusal ve uluslararas? platformda ald??? ?düllerle Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ve dünyadaki konumunu sürekli gü?lendiren Ko? Holding bugün dünyan?n 341. büyük ?irketi.

 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线