?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linksford-team-dunyanin-en-kalabalik-kosu-takimi

Ford Team "Dünyan?n En Kalabal?k Ko?u Tak?m?" Oldu!

?

Binlerce ki?i 'Benim Elim Senin Elin' dedi

Ford Team 'dünyan?n en kalabal?k ko?u tak?m?' oldu!

Sosyal sorumluluk projelerine verdi?i deste?i h?z kesmeden sürdüren Ford Otosan, global ?apta bir sosyal sorumluluk projesi olan Wings for Life World Run'?n bu y?l da ana sponsorlu?unu üstlendi. 5 May?s Pazar günü 6 k?ta ve 12 ülke ile ayn? anda Türkiye'de ?zmir'de ger?ekle?tirilen ko?uda Ford Team  'dünyan?n en kalabal?k ko?u tak?m?' ve 'dünyan?n en ?ok ba??? toplayan 2. tak?m?' oldu. ?ebnem Bozoklu, Enis Ar?kan ve Ozan Do?ulu'nun da yer ald??? Ford Team'de 2.274 kat?l?mc? omurilik fel?lilerine destek sa?lamak i?in ko?tu.

 

Omurilik felcinin tedavisi i?in yap?lan ara?t?rmalara fon sa?lamak ve bu konuda fark?ndal?k yaratmak amac?yla dünya genelinde düzenlenen Wings for Life World Run'?n Türkiye aya?? 5 May?s'ta Ford Otosan'?n deste?iyle ger?ekle?ti. Ge?ti?imiz y?l Türkiye'deki en kalabal?k tak?m? bir araya getiren Ford Otosan, bu y?l 'dünyan?n 'en kalabal?k ko?u tak?m?'n? olu?turdu ve 'dünyan?n en ?ok ba??? toplayan 2. tak?m?' oldu. Dünyada 6 k?ta ve 12 ülkede ayn? anda ba?layan ko?uda ?zmir'de 9 bin ki?i, Ford Team'de ise 2.274 kat?l?mc? 'ko?amayanlar i?in ko?tu.' Ford Team erkekler birincisi Murat Kaya ise dünya ikincisi oldu.

Dünyada ilk ve tek olan konsepti ile Wings For Life World Run'?n 4 y?ld?r ana sponsoru olan Ford Otosan, ge?ti?imiz y?l Türkiye'deki en kalabal?k, dünyadaki ise 3. büyük olma unvan?n? kazanm??t?. Ford Otosan bu y?l daha fazla ba??? toplamak ve daha fazla insana umut olmak i?in bu y?l ?ebnem Bozoklu, Enis Ar?kan ve Ozan Do?ulu'nun yer ald??? 'Benim Elim Senin Elin' kampanyas?n? hayata ge?irdi. 'Benim Elim Senin Elin' kampanyas? omurilik fel?lilerinin tekerlekli sandalyelerini kullan?rken ellerinden gü? almas? üzerine 'eldiven' temas? üzerine kuruldu. B?ylece fark?ndal?k olu?turmay? ve kat?l?mc? say?s?n? art?rmay? ama?layan Ford Team kat?l?mc?lar? kampanya kapsam?nda #SenNedenKo?uyorsun hashtag'iyle “Benim Elim Senin Elin" yazan eldivenleriyle ko?tu. ?ebnem Bozoklu, Enis Ar?kan ve Ozan Do?ulu da Ford Team'le yar??a kat?ld?. Ayr?ca Ozan Do?ulu ko?u ?ncesi 1 saatlik bir performans sergileyerek ko?acaklara destek oldu.

Dünyan?n bu en büyük iyilik ko?usunda, 4 y?ld?r Ford Kuga yakalama arac? olarak kullan?l?yor ve kazanan? belirliyor. Bu y?l Ford Kuga'lardan birini 5 kez Türkiye Ralli ?ampiyonu olan Red Bull sporcusu Ya??z Avc?, di?erini de Red Bull Racing espor tak?m sürücüsü Cem B?lükba?? kulland?.

Yücetürk “g?nüllü kat?l?m?yla deste?imizi daha da büyüttük"

Dünyan?n en kalabal?k ko?u tak?m?n? olu?turmaktan mutluluk duyduklar?n? belirten Ford Otosan Pazarlama, Sat?? ve Sat?? Sonras?ndan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? ?zgür Yücetürk, ?unlar? s?yledi:

“Ford Otosan olarak, hem kurumsal ?al??malar?m?z hem de ?al??anlar?m?z?n g?nüllü kat?l?m? ile e?itim, sa?l?k, kültür-sanat ve spor gibi bir?ok alanda ?al??malar yapmay? sürdürüyoruz. Bu do?rultuda ana sponsorlu?unu üstlendi?imiz Wings for Life World Run organizasyonunu 4 y?ld?r desteklemeye devam ediyoruz. Bu y?l 2.274 kat?l?mc?yla tak?m?m?z? ve toplanan ba???lar?m?z? daha da büyüttük, 'dünyan?n en kalabal?k ko?u tak?m?'n? olu?turduk. Kazananlar? ise her y?l oldu?u gibi yine Ford Kuga 'Yakalama Arac?' ile belirledik. Dünyada ilk ve tek olan konseptiyle, bu de?erli organizasyonun Türkiye'deki en ?nemli destek?isi olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz."

ünlülerden de Ford Team'e büyük destek

?ebnem Bozoklu; “Tüm dünyayla ayn? anda ortak bir ama? i?in bir araya geldik. Ford Team olarak, en ?ok kat?l?m?n ger?ekle?ti?i tak?m olduk. Dünyada binlerce insana umut olan bir organizasyonda yer almak beni ger?ekten mutlu etti. Milyonlarca omurilik fel?lisine destek olan bir organizasyon, umar?m bu enerji her sene katlanarak artar."

Enis Ar?kan; “Dünyan?n d?rt bir yan?nda yap?lan bu ko?uda, en kalabal?k tak?m olan Ford Team'de olmak ve b?ylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak ger?ekten gurur vericiydi."

Ozan Do?ulu: “Dünyan?n her yerinde ayn? anda insanlar iyilik i?in ko?tu. En ?ok kat?l?m?n ülkemizde olmas? beni ?ok mutlu etti. Omurilik fel?lileri yarar?na düzenlenen bu etkinlikte Ford Team'de yer almak bana ?ok iyi hissettirdi. Tüm Ford ailesine ve emek veren herkese ?ok te?ekkürler."?


    
Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线