?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linksrahmi-koc-fpa-dis-politika-dernegi-madalyasi

Rahmi M. Ko?, FPA ?dülüne Lay?k G?rüldü

?

Ko? Holding ?eref Ba?kan? Rahmi M. Ko?, 100 y?ll?k tarihiyle dünyan?n sayg?n dü?ünce kurulu?lar? aras?nda yer alan ABD merkezli D?? Politika Derne?i'nin (FPA) madalyas?na lay?k g?rüldü.

 

New York'ta ger?ekle?en t?rende ?dülünü ABD'nin eski ?stanbul Ba?konsolosu Deborah Jones'tan alan Rahmi M. Ko? yapt??? konu?mada, zorlu d?nemlerde uzun vadeli ortak faydalar? g?zetmek ve farkl?l?klar? bir yana b?rakmak gerekti?ine dikkat ?ekerken, “Bu durum Amerika Birle?ik Devletleri ve Türkiye aras?ndaki ili?kiler i?in de ge?erli. Büyük resme bakt???n?zda, bizi birle?tiren unsurlar?n, ayr??t?ranlardan daha fazla oldu?unu g?receksiniz" diye konu?tu. Rahmi M. Ko?, “Bu ak?am burada bulunan herkese, tüm dünyan?n acilen ihtiyac? olan ve hepimizin de kendini adam?? oldu?una inand???m anlay?? ve i? birli?inin geli?tirilmesi konusundaki tüm ?abalar?nda ba?ar?lar diliyorum" dedi. Ko?'a ?dülünü veren ABD'nin eski ?stanbul Ba?konsolosu, emekli büyükel?i Deborah Jones da Rahmi M. Ko?'un ger?ek bir Türk vatansever, ayn? zamanda tam bir dünya vatanda?? oldu?unu vurgulad?.?    
Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线