?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Sürdürülebilirlik
Koç Holding Turkish Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

?Sürdürülebilirlik anlay???m?z, verimlili?e odakl?, riskleri ?nceden tespit ederek ?nleyici yakla??mlar geli?tiren proaktif bir anlay??. ?? yap?? bi?imimiz, tüm kaynaklar?m?za bak?? a??m?z bu odaktan hareketle ?ekilleniyor. Tüm ?al??malar?m?zda, s?n?rl? kaynaklar? etkin ve basiretli bir ?ekilde de?erlendirmek ve sürdürülebilirlik yakla??m? i?inde kal?c? de?erler üretebilmek amac?nday?z.?

Kaynaklar?m?z? daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli i?letmecili?in bir gere?iyken di?er yandan da sorumlu vatanda?l?k g
?revimiz. Bu dünyan?n bize sundu?u her türlü kayna?? kullan?rken ?zenli davranmay? dünyaya, ?evreye, insanl??a, gelecek ku?aklara ve kendimize duydu?umuz sayg?n?n bir yans?mas? olarak g?rüyoruz.

K?klü kurumsal kültürüyle Türk i? dünyas?n?n toplumsal yan? en gü?lü üyelerinden biri olarak, her y?l kurumsal yurtta?l?k bilinci dahilinde ?ok ?e?itli toplumsal payla??m projelerine destek veriyor, ya?ad???m?z toplumun ya?am kalitesini yükseltmek, ?al??anlar?m?z ve onlar?n ailelerine, yerel halka ve di?er payda?lar?m?za kar?? sorumluluklar?m?z? yerine getirmek amac?yla ?al??malar?m?z? sürdürüyoruz.

Ko? Holding olarak ülkemize yapt???m?z yat?r?mlarla, yeni sekt?rlerin geli?mesi i?in att???m?z ad?mlarla ve küresel markalar?m?zla sosyal sorumlulu?un en ?nemli bile?enlerinden olan ekonomik kalk?nmada ülkenin itici gü?lerinden biri olmaya devam ediyoruz. Bir?ok konunun yan? s?ra, a??rl?kl? olarak, e?itim, sa?l?k, kültür sanat ve ?evre alanlar?nda ?nemli hizmetler veriyor ve yat?r?mlar yap?yoruz. Bu alanlar?n Türkiye'de deste?e en ?ok ihtiya? duyulan alanlar olmas?, ?al??malar?m?zda bize daha da ?evk veriyor. Topluma katk?da bulunuyor olmak, kendi geli?imimizi, toplumun geli?iminden ba??ms?z dü?ünmemek, temel felsefemizi olu?turuyor.

?al??malar?m?zla sürdürülebilir etkiler yaratmak i?in destek verdi?imiz projelerin uzun soluklu olmalar?na, toplumsal anlamda fayda üretmelerine ve kal?c? yarar sa?lamalar?na dikkat ediyoruz. Sosyal sorumluluk konusunda kurumsalla?maya y?nelik liderli?imiz, Ko? Toplulu?u kurucusu merhum Vehbi Ko?'un kurmu? oldu?u Vehbi Ko? Vakf? yap?s?nda da g?rülüyor.

Ko? Ailesi, topluma yapt??? katk?lardan dolay?, Vehbi Ko? Vakf?'n?n 40. y?l?nda dünyan?n en prestijli ?düllerinden biri olan Carnegie Medal of Philanthropy ve 2011 y?l?nda BNP Paribas’?n “Hay?rseverlik ?dülü” ile onurland?r?ld?.

?evresel ve toplumsal projeleri desteklemenin ve uygulaman?n yan? s?ra, 2007 y?l?ndan beri yay?nlamakta oldu?umuz Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporlar?m?zla, bireylerin geli?imine katk?da bulunmak, yerel ekonomilerin geli?iminde rol almak, ?evrenin korunmas?nda ?ncü olmak ve ekonomik geli?imi sürdürülebilir k?lmak amac?yla yürüttü?ümüz ?al??malar? kamuoyuyla toplumsal duyarl?l???n bir uzant?s? gere?ince payla??yoruz.?

Ko? Toplulu?u Etik Davran?? Kurallar? i?in
t?klay?n?z

HeForShe Ko? Holding sayfas? i?in t?klay?n?z

  • ?
Vehbi Ko? Vakf?

Vehbi Ko? Vakf?

?Vak?f, 1969'dan bu yana ?a?da? Türkiye i?in e?itim, sa?l?k ve kültür alanlar?nda faaliyet g?stermeye devam ediyor. ?

KSS Raporlar?

KSS Raporlar?

?Ko?Holding’in 2012 y?l?nda ger?ekle?tirdi?i Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleribu raporda bir arada. ?

Küresel ?lkeler S?zle?mesi

Küresel ?lkeler S?zle?mesi

?S?zle?me; insan haklar?, ?al??ma ko?ullar?, ?evre ve yolsuzlukla mücadele i?in belirlenen 10 ilkeden olu?uyor.?

Toplumsal Geli?im

Toplumsal Geli?im

?Ko? Toplulu?u,toplumsal sorunlar?n ??zümü i?in kamu ve sivil toplum ?rgütleriyle ?al??malar düzenliyor.?

?evre Dostu Uygulamalar

?evre Dostu Uygulamalar

?Ko? Holding, i? dünyas?ndaüretim ve tüketimden do?an ?evresel etkilerin azalt?lmas? i?in etkin ??zümler üretiyor. ?

Topluluk ?irketlerinde kss

Topluluk ?irketlerinde kss

?Holding ve Vak?f?a yürütülen projeler d???nda Topluluk ?irketlerimiz debir?okalandasorumluluk üstleniyor. ?

Sosyal Sorumluluk Projeleri??

Sosyal Sorumluluk Projeleri??

?E?itimden spora, yerel geli?imden sanata, pek ?ok alanda sürdürülebilir projelerimizle ülkemize destek oluyoruz. ?

??

 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线