?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
?evre Dostu Uygulamalar
Koç Holding Turkish Sürdürülebilirlik Çevre Dostu Uygulamalar

?evre Dostu Uygulamalar

"Bugünün insan?na ve gelecek ku?aklara kar?? sorumluluklar?m?z? yerine getirmek ?ncüsü oldu?umuz ve vazge?emedi?imiz bir ba?ka ilkemizdir."

Kurucumuz Vehbi Ko?


Günümüzde i? dünyas?n?n toplumsal beklenti ve ihtiya?lar?n kar??lanmas?nda, ?a??m?z?n ?nümüze getirdi?i sosyal, ekonomik ve ?evresel sorunlar?n ??zümüne y?nelik daha bütüncül bir sorumluluk üstlenmesi gereklili?i kendini g?stermektedir.

Farkl? sekt?rlerden Türkiye’nin en k?klü sanayi ve hizmet kurulu?lar?n? bünyesinde bar?nd?ran Ko? Holding, toplumsal ihtiya?lar? kar??layan ürün ve hizmetler geli?tirirken, zaman?n ruhunu ?zümseyerek, tedarik, üretim, ürün ve hizmet tüketimi gibi süre?lerde faaliyetlerinden kaynaklanan ba?ta ?evresel etki olmak üzere sürdürülebilirlik risklerinin bertaraf?na y?nelik politika ve eylem düzeyinde ?al??malar yürütmektedir.

Ko? Holding ve Topluluk ?irketleri, sürdürülebilirlik ?nceliklerini merkezine alan bir bak?? a??s?yla geli?tirdi?i uygulamalarla ?evresel sorunlara yarat?c? ve yenilik?i ??zümlerle yan?t vererek, riskleri f?rsatlara d?nü?türmeyi ama?lamaktad?r. Bu anlay??la, kurulu?undan bugüne ?n plana koydu?u ?evresel duyarl?l???n i? dünyas? ve toplum geneline yayg?nla?t?r?lmas? ad?na, Ko? Holding ve Topluluk ?irketleri resmi kurumlar, mesleki ?rgütler, sivil toplum kurulu?lar?, yerel veya uluslararas? tüm ilgili taraflarla ortak giri?imler olu?turmaktad?r.

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线