?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linksis-etigi-ve-yolsuzlukla-mucadele
Koç Holding Turkish Sürdürülebilirlik ?? Eti?i ve Yolsuzlukla Mücadele

?? Eti?i ve Yolsuzlukla Mücadele

Ko? Holding’in i? eti?i de?erlerine ba?l?, hesap verebilir, ?effaf ve adil y?netim anlay???, yasa ve düzenlemelere tam uyumun hedeflendi?i, evrensel insan haklar? ilkelerini destekleyen, kurumsal vatanda?l??? temel bir anlay?? olarak benimseyen i? yap?? bi?imi pek ?ok kurulu?a rol model olmu?tur.

Ko? Toplulu?u genelinde benimsenen i? eti?i anlay???, Ko? Toplulu?u Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri doküman?yla yaz?l? hale getirilerek Türk?e ve ?ngilizce dillerinde internet sitesi kanal?yla yay?nlanmaktad?r. Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri tüm Ko? Toplulu?u operasyonlar? ve ?al??anlar?n?n yan?nda tedarik?i ve bayiler gibi i? ortaklar? i?in de ba?lay?c?d?r. Ko? Holding ve Topluluk ?irketlerinde ayr? ayr? olu?turulan Etik Davran?? Kurullar?, Ko? Toplulu?u Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri’ne uyumdan sorumludur. Tüm Ko? Toplulu?u ?al??anlar? bu kural ve prensipler konusunda bilgilendirilmi? olup her yeni ?al??an i?e ba?lang?? sürecinde bilgilendirilmektedir. Tedarik?i ve bayiler de i? ortakl?klar?n?n kurulmas? sürecinde bilgilendirilmektedir. Ko? Toplulu?u Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensiplerine uyum esas olmak kayd?yla Topluluk ?irketleri sekt?rel ihtiya?lar? kapsayan etik davran?? kurallar? dokümanlar? da yay?nlamaktad?r.

Ko? Toplulu?u Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri doküman?na buradan ula?abilirsiniz.

Ko? Holding ve Topluluk ?irketleri, Ko? Toplulu?u Etik Davran?? Kurallar?nda da belirtildi?i üzere herhangi bir siyasi dü?ünceyi benimsememeyi, siyasi kurum ya da ki?ilere maddi, ayni veya manevi destek vermemeyi prensip edinmi?tir. Ko? Holding ve Topluluk ?irketlerinin faaliyette oldu?u ülkelerin kamu otoriteleri ile ilgili yasalar, adil rekabet normlar? ve ?effafl?k ?er?evesinde kurulan ticari ili?kileri, bilgi ve g?rü? taleplerine y?nelik yan?tlar veya sosyal sorumluluk projeleri d???nda bir ileti?imi bulunmamaktad?r.

Ko? Holding ve Topluluk ?irketleri i?in payda?lar?na en büyük ?l?üde de?er üretme sorumluluklar?n?, tabi olduklar? yasal yükümlülüklere uyarak yerine getirmek temel bir yükümlülüktür. Bu ba?lamda Ko? Holding ve Topluluk ?irketleri, merkez operasyonunun yürütüldü?ü Türkiye’nin yan?nda faaliyet g?sterdikleri tüm ülkelerin yasal mevzuatlar?na ve uluslararas? ticaretin gerektirdi?i standartlara uyum sa?larlar. Etik kurallar?n beraberinde getirdi?i bu sorumlulu?a uyumun güvence alt?na al?nmas? i?in Ko? Holding ve Topluluk ?irketlerinde standartla?t?r?lm??, etkin ve sürekli i?leyen bir kontrol prosedürü bulunmaktad?r.

Ko? Toplulu?u ?irketleri nezdinde i? denetim ?al??malar? iki düzeyde yürütülmektedir. Ko? Holding Y?netim Kurulu Ba?kanl???’na do?rudan ba?l? olarak faaliyet g?steren Ko? Holding Denetim Grubu Ba?kanl???, merkezi denetim sürecini yürütürken Topluluk ?irketleri bünyesinde olu?turdu?u i? denetim birimleri de bu fonksiyonu ger?ekle?tirmektedir. Ko? Holding ve Topluluk ?irketlerinin i? denetim birimleri, her y?l Risk Y?netimi Denetimi, Süre? Denetimi, Finansal Tablolar Denetimi, Mevzuat ve Uygunluk Denetimi, Rü?vet ve Yolsuzluk Denetimi ?al??malar? yürütmektedir.

Bu be? temel denetim faaliyetini ger?ekle?tirirken takip edilen i? kontrol sistemlerinin yeterlili?i ve etkinli?i Uluslararas? Denetim Standartlar?nda belirtilen ilkeler uyar?nca de?erlendirilmekte, gerekli iyile?tirmeler ivedilikle hayata ge?irilmektedir. Mevcut i? kontrol prosedür ve ?nleyici yakla??mlar?na ek olarak Topluluk ?irketleri, her türlü rü?vet ve yolsuzluk riskinin ?nlenmesine kar?? ?zel ama?l? denetim faaliyetleri yürütmekte, ?nleyici ?al??malar yapmaktad?r. Bu ba?lamda Ko? Toplulu?u genelinde;
? Ko? e-audit yaz?l?m? ile analitik inceleme yap?larak ?irket sonu?lar? takip edilmekte,
? Denetim Portal? ve Ko? Audit yaz?l?mlar? gibi uygulamalar ile ?irketlerimizdeki mali alanda g?revli personelin mevzuat, en iyi uygulamalar ve Ko? Toplulu?u ilkeleri hakk?ndaki bilgi birikimi sürekli ?ekilde art?r?lmakta,
? Ba??ms?z denetim ?irketleri taraf?ndan düzenli olarak yap?lan denetim ve incelemeler, uluslararas? denetim ve risk y?netimi standartlar?na uygunluk konusunda Topluluk ?irketlerine d?? bak?? a??s? kazand?rmakta,
? Global ortakl? Topluluk ?irketlerinde etik kurallar konusunda sadece Topluluk ilkelerinden de?il, di?er ortaklar?n birikimlerinden de yararlan?lmakta; tüm i? süre? ve ili?kilerinde bu etik kurallar uygulanmaktad?r.

2016 y?l?nda Ko? Holding ve Topluluk ?irketlerinde ger?ekle?tirilen denetim faaliyetleri kapsam?nda rü?vet ve yolsuzluk risklerine kar?? denetim ?al??malar?na devam edilmi?tir. Rü?vet ve yolsuzluk alan?nda ?üphe ?eken davran??lar olu?tu?u noktada, payda?lar?m?z Topluluk ?irketlerinin olu?turdu?u ileti?im kanallar?n?n yan?nda, Ko? Holding Denetim Ekibi y?neticilerine de direkt irtibat numaralar? üzerinden eri?im sa?layabilmektedir. Bu sistemler sayesinde ba?ta ?al??anlar olmak üzere ilgili taraflar rü?vet ve yolsuzluk ihbarlar?n? do?rudan ve etki alt?nda kalmaks?z?n ger?ekle?tirebilmektedir.

Topluluk ?irketlerinin y?netici ve ?al??anlar? rü?vet ve yolsuzlukla mücadele politikalar? ve uygulama süre?leri hakk?nda e?itimlere tabi tutulmaktad?r. Bu konuda düzenlenen e?itimler, Ko? Toplulu?u ?irketlerinin faaliyet g?sterdi?i tüm ülkelerde yap?l?rken ayn? zamanda, ?nsan Haklar? konular?n? da kapsamaktad?r. Bu do?rultuda, 2016 y?l?nda Topluluk ?irketlerinde g?rev yapan 23 üst düzey y?netici ve 3.956 ?al??an rü?vet ve yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürlerine y?nelik e?itim faaliyetine kat?lm??t?r. Ko? Holding taraf?ndan 2016 y?l?nda, ?irketlerden 39 insan kaynaklar? y?neticisinin kat?l?m?yla ger?ekle?tirilen ?al??ma Hayat? E?itiminin 72 ki?i*saatlik b?lümü rü?vet ve yolsuzlukla mücadele konular?n? i?ermektedir.

Ko? Toplulu?u Prosedürleri’ne g?re herhangi bir rü?vet ve yolsuzluk ihtimalinin olu?mas? durumunda, ilgili B?lüm Müdürü, ?irket Genel Müdürü’nü konu hakk?nda bilgilendirmekle, ?irket Genel Müdürü de konuyu Ko? Holding A.?.’de ba?l? oldu?u ?? Birimi Ba?kanl??? ile Denetim Grubu Ba?kanl???’na bildirmekle yükümlüdür. Rü?vet ve yolsuzlukla ilgili denetim ve inceleme sonu?lar?, Ko? Holding üst y?netimiyle de payla??lmaktad?r. Ko? Holding Y?netim Kurulu da ger?ekle?tirilen denetim ve inceleme faaliyetleri hakk?nda ba??ms?z üyelerden te?kil edilmi? Denetim Komitesi arac?l???yla bilgilendirilir. Yolsuzluk ?üphesinin ara?t?r?lmas? sürecinde:
? Konunun en k?sa zamanda ayd?nlat?lmas?,
? Gizlilik unsurunun korunmas?,
? Gerekli hukuksal sürecin i?letilmesi,
? Gerekli ise kamu otoritesi ya da payda?lar?n bilgilendirilmesi ilkelerine ?nem verilmektedir.

?zel yetkinlik gerektiren bir denetim konusu olan rü?vet ve yolsuzluk denetiminin etkinli?inin art?r?lmas? amac? ile Ko? Holding bünyesinde Certified Fraud Examiner (CFE) sertifikal? 2 personel istihdam edilmektedir. Di?er taraftan denet?ilerin bilgi birikimlerinin uluslararas? yetkinlik düzeyine ta??nmas? amac?yla Certified Internal Auditor (CIA) sertifikas? almalar? te?vik edilmektedir. 2016 itibariyle Ko? Holding Denetim Grubu Ba?kanl???’nda 7 CIA sertifikal? denet?i g?rev yapmaktad?r.

* Bu sayfada kullan?lan veriler, Ko? Toplulu?u sürdürülebilirlik raporlar? kapsam?na uygun olarak 2016 y?l? itibar?yla Topluluk ?al??anlar?m?z?n %77'sini, Topluluk kombine cirosunun ise %82,8'ini temsil eden ?irketleri kapsamaktad?r. Daha ayr?nt?l? bilgiye Ko? Toplulu?u Sürdürülebilirlik Raporlar?ndan ula?abilirsiniz.

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线