?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linksis-sagligi-ve-guvenligi
Koç Holding Turkish Sürdürülebilirlik ?? Sa?l??? ve Güvenli?i

?? Sa?l??? ve Güvenli?i

?al??an ve ilgili payda?lar?n sa?l?kl? ve güven i?erisinde faaliyetlerini yürütebilecekleri bir i? ortam? sunmak ve bunun olu?turulmas?n? engelleyecek risklerin bertaraf? Ko? Holding ve Topluluk ?irketleri i?in temel bir ?nceliktir. Bu do?rultuda i? sa?l??? ve güvenli?i, Topluluk genelinde proaktif ve sistematik bir yakla??mla y?netilmektedir. Topluluk ?irketlerinde g?rev yapan uzman i? sa?l??? ve güvenli?i ekipleri taraf?ndan konu ile ilgili geli?meler yak?ndan takip edilerek, dünyaca kabul g?rmü? standartlar kapsam?nda gerekli iyile?tirmeler hayata ge?irilmektedir. 2016 itibar?yla Topluluk ?irketlerine ait 85 tesisten 68’i OHSAS 18001 “?? Sa?l??? ve Güvenli?i Y?netim Sistemi” kapsam?nda sertifikaland?r?lm??t?r. Sertifikal? tesis oran? %80 seviyesindedir.

?? sa?l??? ve güvenli?ine verdi?imiz ?zel ?nemin uygulamaya ge?irilmesinde Ko? Holding ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Koordinasyon Kurulu g?rev almaktad?r. Topluluk ?irketlerinin kat?l?m? ile olu?turulmu? bu kurulda;
? Konu ?zelinde Topluluk genelindeki uygulamalar?n düzenli bir ?ekilde g?zden ge?irilmesi,
? ?yile?tirme ve yayg?nla?t?rma ?nerilerinin geli?tirilmesi,
? ?yi uygulamalar?n Topluluk ?irketlerince benimsenmesinin sa?lanmas?,
? ?? kazas? istatistiklerinin düzenli olarak takip edilerek s?f?r kaza hedefine y?nelik iyile?tirme ve geli?tirme ?nerilerinin sa?lanmas?,
? Mevzuata tam uyum sa?lanmas? süre?leri y?netilmektedir.

Koordinasyon Kurulu’na ek olarak i? sa?l??? ve güvenli?i konusu Topluluk ?irketlerindeki ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Komiteleri taraf?ndan y?netilmektedir. 2016 itibar?yla Ko? Toplulu?u ?irketlerinde toplamda 123 faal ?SG Komitesi, bu komitelerde g?revli ?al??an 1.270 temsilci ve 1.506 toplam üye bulunmaktad?r. ?? Sa?l??? ve Güvenli?i tüm Topluluk ?irketlerinde i?e al?m sürecinden ba?layan uygulamalarla hayata ge?irilmektedir. ?al??anlardan i?e al?m süre?lerinde sa?l?k bilgileri ve i?e uygunluklar?na y?nelik sa?l?k raporlar? istenmektedir. Bununla birlikte rutin sa?l?k taramalar?yla birlikte ?zel g?revler i?in muayene ve sa?l?k taramalar? ger?ekle?tirilmektedir. Topluluk i?yerlerindeki i?yeri hekimleri, i? sa?l??? ve güvenli?i uzmanlar? ve gerekli olmas? durumda ek sa?l?k personelleri ile ?al??anlara gerekli hizmetler sa?lanmaktad?r. Toplu i? s?zle?melerinin sa?l?k ve i? güvenli?i konular?na y?nelik hükümleri eksiksiz bir ?ekilde yerine getirilmektedir. ??yeri uygulamalar?n?n yan? s?ra ?al??anlara ve ailelerine y?nelik e?itim uygulamalar? ve projeler de hayata ge?irilmektedir.

Topluluk ?irketlerinde i? sa?l??? ve güvenli?i bilincinin peki?tirilmesi ve konu ?zelinde fark?ndal???n art?r?lmas? amac?yla e?itimler düzenlenmektedir. B?ylece belirlenen riskler kapsam?nda al?nan ?nlemlerin yayg?nla?t?r?lmas? sa?lanmaktad?r. Bu ama?la ?al??ma y?l? boyunca ger?ekle?tirilen risk de?erlendirme faaliyetleriyle belirlenen i? sa?l??? ve güvenli?i risklerinin bertaraf edilmesine y?nelik gerekli süre? ve uygulamalar hayata ge?irilmi?, Topluluk ?irketleri ve müteahhit firma ?al??anlar?na e?itimler sa?lanm??t?r. 2016 y?l?nda Topluluk ?irketlerinde ?al??an 89.898 ki?iye 561.916 ki?i*saat, 29.234 müteahhit firma ?al??an?na 77.663 ki?i*saat i? sa?l??? ve güvenli?i e?itimi sa?lanm??t?r.

?? sa?l??? ve güvenli?i konusunda raporlamalar merkezi olarak her y?l toplanmakta ve konsolide edilerek takip edilmektedir. 2016 y?l?nda Topluluk ?irketlerinde yaralanma oran? 0,82, kay?p gün oran? 9,74, mesleki hastal?k oran?ysa 0,02 seviyesinde ger?ekle?mi?tir.

* Bu sayfada kullan?lan veriler, Ko? Toplulu?u sürdürülebilirlik raporlar? kapsam?na uygun olarak 2016 y?l? itibar?yla Topluluk ?al??anlar?m?z?n %77'sini, Topluluk kombine cirosunun ise %82,8'ini temsil eden ?irketleri kapsamaktad?r. Daha ayr?nt?l? bilgiye Ko? Toplulu?u Sürdürülebilirlik Raporlar?ndan ula?abilirsiniz.

 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线