?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linkskuresel-ilkeler-sozlesmesi
Koç Holding Turkish Sürdürülebilirlik Küresel ?lkeler Sözle?mesi

Küresel ?lkeler S?zle?mesi

2000 y?l?ndan günümüze giderek yayg?nla?an Küresel ?lkeler S?zle?mesi, g?nüllülük esas?yla benimseniyor ve ilkelere uyum konusundaki ?al??malar, Birle?mi? Milletler Küresel ?lkeler S?zle?mesi internet sayfas? arac?l???yla raporlan?yor.

?????Küresel ?lkeler S?zle?mesi, insan haklar?, ?al??ma ko?ullar?, ?evre ve yolsuzlukla mücadele konular?nda belirlenen 10 ilkeden olu?uyor. Bu ilkeler risk y?netimi, verimlilik art???, ?al??an motivasyonu ve ba?l?l???, marka bilinci, yeni piyasalara eri?im a??s?ndan ?irket ve kurulu?lar?n daha yüksek hedeflere ula?abilmesi i?in yol g?sterici bir perspektifle haz?rlan?yor.

Küresel ?lkeler S?zle?mesi internet sayfas?nda (www.unglobalcompact.org) Haziran 2014 itibar?yla yer alan bilgilere g?re, Küresel ?lkeler S?zle?mesi, 8.100’ü i? dünyas?ndan, 4.271’i kamu kurulu?lar?, yerel y?netimler, dernek ve vak?flar, sendikalar, mesleki ?rgütler ve akademik kurulu?lardan olmak üzere, 130 ülkeden 12.000’den fazla kat?l?mc?ya ula?m??t?r. Küresel ?lkeler S?zle?mesi Türkiye’de de 291 kat?l?mc?ya ula?an faal bir yerel a?a sahiptir. ?
?
Küresel ?lkeler S?zle?mesi'nin 10 ?lkesi?
 

?nsan Haklar?
?lke 1: ?? dünyas?, ilan edilmi? insan haklar?n? desteklemeli ve bu haklara sayg? duymal?
?lke 2: ?? dünyas?, insan haklar? ihlallerinin su? orta?? olmamal?

?al??ma Standartlar?
?lke 3: ?? dünyas? ?al??anlar?n sendikala?ma ve toplu müzakere ?zgürlü?ünü desteklemeli
?lke 4: Zorla ve zorunlu i??i ?al??t?r?lmas?na son verilmeli
?lke 5: Her türlü ?ocuk i??i ?al??t?r?lmas?na son verilmeli
?lke 6: ??e al?m ve i?e yerle?tirmede ayr?mc?l??a son verilmeli

?evre
?lke 7: ?? dünyas? ?evre sorunlar?na kar?? ihtiyati yakla??mlar? desteklemeli
?lke 8: ?? dünyas? ?evresel sorumlulu?u art?racak her türlü faaliyete ve olu?uma destek vermeli
?lke 9: ?? dünyas? ?evre dostu teknolojilerin geli?mesini ve yayg?nla?mas?n? desteklemeli

Yolsuzlukla Mücadele
?lke 10: ?? dünyas? rü?vet ve hara? dahil her türlü yolsuzlukla sava?mal?                                                         


 

www.unglobalcompact.org


 


 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线