?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linkstopluluk-sirketlerinde-kss
Koç Holding Turkish Sürdürülebilirlik Topluluk ?irketlerinde KSS

Topluluk ?irketlerinde KSS

?????Ko? Holding ve Vehbi Ko? Vakf? ?at?s? alt?nda yürütülen projeler d???nda onlarca proje ve giri?im de ?e?itli sekt?rlerde faaliyet g?steren Topluluk ?irketlerimizce hayata ge?irilmekte. Uzun y?llard?r e?itim ve kültür alan?nda yürüttü?ü ?al??malarla gen?lerin geli?imine katk?lar sa?layan Ko? Toplulu?u, sa?l?k ve ?evre alanlar?nda da ?ncü ?al??malar ba?latt?. Baz? projeler toplumun farkl? kesimlerindeki ihtiya?lar? kar??lamak üzere y?llar boyunca devam ettirilirken, baz?lar? güncel ??zümler yaratmay? hedeflemekte.

 

 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线