?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Toplumsal Geli?im

Toplumsal Geli?im

Türk i? dünyas?n?n toplumsal duyarl?l??? en yüksek üyelerinden biri olan Ko? Toplulu?u’nun i? ba?ar?s?n?n ve kurumsal itibar?n?n temelinde zaman?n ruhunu yakalayarak bulundu?u toplumun duygu ve beklentilerini do?ru alg?layarak yan?t vermek yatmaktad?r. Bu do?rultuda Ko? Toplulu?u faaliyet g?sterdi?i co?rafyalarda refah?n ve yarat?c?l???n art?r?lmas?na destek vererek toplumsal geli?ime katk?da bulunmay? ama?lar.

Ko? Holding, Birle?mi? Milletler Küresel ?lkeler S?zle?mesi gibi uluslararas? giri?imler ile sosyal sorumluluk bilincini peki?tirmekte ve bu bilincin Topluluk genelinde kurumsal olarak ilerletilmesini sa?lamaktad?r. Ko? Holding, kurucusu Vehbi Ko?’tan miras olarak devrald??? sosyal sorumluluk anlay???n?, zaman?n ruhuna uygun bi?imde ?ekillendirerek Topluluk ?irketlerinin bir bütün olarak yaratt??? sinerji ile devam ettirmektedir.

Gelecek nesiller i?in mutlu bir Türkiye yaratma amac? ile hareket eden Ko? Toplulu?u ve ?irketleri, 2013 y?l?nda sa?l?k, e?itim, kültür-sanat ve ?evre alanlar?nda bir?ok projeye kaynak aktarmaya, sosyal sorunlara ??züm aramaya devam etmi?tir. Ko? Toplulu?u, Vehbi Ko?’un “ülkem varsa ben de var?m” s?zünü temel prensip kabul ederek bizzat y?netti?i ve katk?da bulundu?u sosyal sorumluluk projeleriyle ülke kalk?nmas?nda aktif rol oynamaktad?r.

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线