?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linksvehbi-koc-vakfi

Vehbi Ko? Vakf?

Türkiye'deki ge?mi?i eskilere dayanan ancak unutulmaya yüz tutmu? vak?f gelene?ini canland?rmak amac?yla kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk vak?flar?ndan biri olan Vehbi Ko? Vakf?, 17 Ocak 1969'da Vehbi Ko? taraf?ndan hayata ge?irildi. ?a?da? ve geli?en bir Türkiye i?in; ya?am?n en temel gereksinimleri olan e?itim, sa?l?k ve kültür alanlar?nda faaliyet g?stermeye ba?layan Vak?f, kurulu?undan itibaren hay?rseverlere ?rnek oldu. Okul, yurt, kütüphane ve klinik gibi tesisler kurarak bunlar? ilgili kamu kurulu?lar?na devretti. Kar amac? gütmeden kurdu?u ve y?netti?i e?itim, sa?l?k ve kültür kurumlar?nda ?nemli ilklere imza att?. Maddi imkanlar? k?s?tl? binlerce yetenekli gence e?itimde f?rsat e?itli?i yaratmak amac?yla burs verdi.

Vak?f y?netimi 1980'li y?llar?n ba??nda, faaliyet g?sterdi?i alanlarda kayna?? sa?lanm??, iyi organize edilmi? projeler ger?ekle?tirmek i?in yo?un bir ?al??ma sürecine girdi. Tecrübeler, bir eserin meydana getirilmesi kadar, ya?at?lmas?n?n da ?nemli oldu?unu g?steriyordu. Vak?f en ince ayr?nt?s?na kadar planlayarak kurdu?u tesislerin i?letme sorumlulu?unu da üstlenecek ve b?ylelikle bu kurulu?lar?n sundu?u hizmetin kalitesini hep üst düzeyde tutabilecekti. Her biri mükemmellik merkezi haline getirilen kurulu?lar?yla topluma ?rnek modeller sunacakt?. Bu anlay??la kurulan Vak?f Kurulu?lar? Türkiye’de e?itim, sa?l?k ve kültür dünyas?na ???k tutmak hedefiyle ?al??malar?na devam ediyor. Vehbi Ko? Vakf?; varl?k sebebine hizmet eden kurulu?lar?n?n yan? s?ra e?itim, sa?l?k ve kültür alan?ndaki geni? ?apl? proje destekleriyle de topluma hizmet ediyor.

Vehbi Ko? Vakf? ya?am?n en temel gereksinimleri olan e?itim, sa?l?k ve kültür alanlar?nda y?netimini üstlendi?i kurumlar, destekledi?i projeler ve düzenli programlar arac?l???yla Türkiye’nin daha h?zl? geli?mesine destek olmay?; tüm faaliyetlerinde “en iyiye” ?rnek olarak, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle Türkiye’ye fayda sa?lamay? ama?l?yor.

 

Vak?f Kurulu?lar?

E?itim
VKV Ko? ?zel ?lkokulu, Ortaokulu ve Lisesi (Lise 1988, ?lk??retim 1998)
Ko? üniversitesi (1993)
Ko? ?lk??retim Okullar? (1998-2008) - Cumhuriyetin 75’inci y?l?n?n kutland??? 1998’de Vak?f tüm yurtta 13 ilkokul a?m??t?r.
Bu projeye 2006-2008 d?neminde 4 yeni okul eklenmi?, toplam say? 17’ye ula?m??t?r.
Model Okul Projesi (2014’te a??lmas? planlanmaktad?r.)

Sa?l?k
Semahat Arsel Hem?irelik, E?itim ve Ara?t?rma Merkezi (SANERC, 1992)
VKV Amerikan Hastanesi (1995)
Ko? üniversitesi Hem?irelik Yüksek Okulu (1999)
Ko? üniversitesi T?p Fakültesi (2010)
Sa?l?k Bilimleri Kampüsü (2014’te a??lmas? planlanmaktad?r.)

Kültür
Sadberk Han?m Müzesi (1980)
Vehbi Ko? ve Ankara Ara?t?rma Merkezi (VEKAM, 1994)
Suna-?nan K?ra? Akdeniz Medeniyetleri Ara?t?rma Enstitüsü (AKMED, 1996)
Antalya Kalei?i Müzesi (2000)
Ko? üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Ara?t?rma Merkezi (ANAMED, 2005)
TANAS Sanat Galerisi, Berlin (2008)
ARTER Sanat ??in Alan, ?stanbul (2010)

Vehbi Ko? ?dülü
Vehbi Ko? Vakf?, kurucusunun ya?am? boyunca ger?ekle?tirmek istedi?i bir proje olan Vehbi Ko? ?dülü’nü 2002 y?l?nda hayata ge?irmi?tir. ülke yarar?na hizmetler veren, katk?da bulunan ki?i ve/veya kurumlar? desteklemeyi sosyal bir sorumluluk ve onurlu bir g?rev sayan Vak?f, Vehbi Ko? ?dülü ile topluma de?er katan, ?rnek olan hizmetleri tan?tmay? ve ?düllendirmeyi ama?lamaktad?r. Vehbi Ko? Vakf?, her y?l e?itim, sa?l?k veya kültür alanlar?ndan birinde, Türkiye’nin ve Türk insan?n?n geli?imine ?nemli katk?da bulunmu? ki?i veya kurumlara Vehbi Ko? ?dülü’nü vermektedir.

Vehbi Ko? ?dülü Sahipleri
2013 - Sa?l?k: Prof. Dr. G?khan Hotam??l?gil
2012 - E?itim: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat
2011 - Kültür: Prof. Dr. Filiz Ali ve Uluslararas? Ayval?k Müzik Akademisi
2010 - Sa?l?k: Prof. Dr. Tuncay Dalkara
2009 - E?itim: Prof. Dr. Türkan Saylan
2008 - Kültür: Prof. Dr. Mehmet ?zdo?an
2007 - Sa?l?k: Prof. Dr. Aziz Sancar
2006 - E?itim: Nuri Okutan
2005 - Kültür: Faz?l Hüsnü Da?larca
2004 - Sa?l?k: Bilkent üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik B?lümü
2003 - E?itim: Anne ?ocuk E?itim Vakf? (A?EV)
2002 - Kültür: Topkap? Saray? Müzesi

?lgili Ba?lant?lar
http://www.vkv.org.tr
http://www.vehbikoc.gen.tr

Vehbi Ko? Vakf? "VKV" 2012 Faaliyet Raporu
http://issuu.com/vehbikocvakfi/docs/vkv_2012

 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线