?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linksbilgilendirme-politikasi

Bilgilendirme Politikas?

AMA?
Bilgilendirme politikas?nda ama?, topluluk stratejileri ve performans?n? da dikkate alarak, Ko? Holding A.?.’nin ge?mi? performans?n?, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari s?r niteli?indeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yat?r?mc?larla ve pay sahipleriyle e?it bir bi?imde payla?mak, Ko? Holding A.?.’ne ait finansal bilgileri genel kabul g?ren finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasas? Kurulu (SPK) düzenlemeleri ?er?evesinde do?ru, adil, zaman?nda ve detayl? bir ?ekilde ilan ederek; gerek yat?r?mc? ili?kileri birimi gerekse kurumsal ileti?im birimi taraf?ndan sürekli, etkin ve a??k bir ileti?im platformu sunmakt?r.
Ko? Holding A.?. aktif ve ?effaf bir bilgilendirme politikas? izlerken; kamuyu ayd?nlatmaya ili?kin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa ?stanbul A.?. (B?ST) düzenlemelerine uyum g?stermekte ve en etkin ileti?im politikas?n? uygulamay? ama?lamaktad?r.

SORUMLULAR
Bilgilendirme Politikas?’n?n olu?turulmas?, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yap?lmas?ndan Y?netim Kurulu sorumludur. Y?netim Kurulu taraf?ndan onaylanan Bilgilendirme Politikas? Kamuyu Ayd?nlatma Platformu’nda (KAP) ve internet sitesinde kamuya a??klan?r. Bilgilendirme politikas?nda de?i?iklik olmas? durumunda Y?netim Kurulu taraf?ndan onaylanan yeni metin KAP’ta ve internet sitesinde kamuya a??klan?r.

YATIRIMCILARLA ?LET???MDE KULLANILAN ARA?LAR
Y?ntem ve Ara?lar
SPK ve B?ST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri ?er?evesinde, Ko? Holding A.?. kamuyu ayd?nlatma amac?yla bilgilendirme politikas? ?er?evesinde a?a??daki ileti?im y?ntem ve ara?lar?n? kullan?r:
· KAP’ta ilan edilen ?zel durum a??klamalar? ve ?irket genel bilgi formu
· KAP’ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporlar?
· Kurumsal internet sitesi (www.cabile.com)
· Yat?r?mc?lar i?in haz?rlanan bilgilendirme ve tan?t?m dokümanlar?
· Yat?r?mc? toplant?lar?
· SPK düzenlemeleri uyar?nca haz?rlanmas? gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve di?er dokümanlar,
· Yaz?l? ve g?rsel medya vas?tas?yla yap?lan bas?n a??klamalar?,
· T. Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vas?tas?yla yap?lan ilanlar ve duyurular.
S?zcüler
?lke olarak, Ko? Holding A.?. ad?na yukar?da belirtilen y?ntem ve ara?lar ?er?evesinde yap?lacak a??klama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyar?nca imzalanan form, beyan ve raporlar d???nda, Y?netim Kurulu üyeleri, CEO, CFO veya Kurumsal ?leti?im ve D?? ?li?kiler Direkt?rü taraf?ndan yap?l?r.
Ayr?ca, Finans Ba?kanl??? bünyesinde olu?turulan ve CFO, Yat?r?mc? ?li?kileri Koordinat?rü ve Yat?r?mc? ?li?kileri Y?neticilerinden olu?an Yat?r?mc? ?li?kileri Birimi, Ko? Holding A.?.’nin yurti?i ve yurtd???nda mevcut ve potansiyel yat?r?mc? ki?i ve kurumlar ile arac? kurumlar nezdinde tan?t?m?n?n yap?lmas?; bu kurumlarda ?al??an analistler ve ara?t?rma uzmanlar?n?n bilgi taleplerinin kar??lanmas?, yat?r?mc? ili?kileri kapsam?nda kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konular?nda Ko? Holding A.?. ad?na ileti?imde bulunabilir.

Yat?r?mc?lar i?in Haz?rlanan Bilgilendirme ve Tan?t?m Dokümanlar?
Ko? Holding A.?.’de Yat?r?mc? ?li?kileri Birimi, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve analistlerle ili?kilerin düzenli bir ?ekilde yürütülmesi, yat?r?mc? sorular?n?n en verimli ?ekilde yan?tlanmas? ve ?irket de?erinin art?r?lmas?na y?nelik ?al??malar? yürütür.
Ko? Holding A.?.’nin operasyonel ve finansal performans?n?n; vizyon, strateji ve hedeflerinin ve yat?r?mc?s? i?in yaratt??? katma de?erin pay sahiplerine ve analistlere en iyi ?ekilde anlat?lmas? ve tan?t?lmas?n? teminen Ko? Holding A.?. üst düzey y?neticileri ve Yat?r?mc? ?li?kileri Birimi yetkilileri, arac? kurumlarla, analistlerle ve yat?r?mc?larla s?k s?k bir araya gelmektedir.
Yat?r?mc? ?li?kileri Birimi, sunumlar, yat?r?mc? bültenleri, soru/cevap ?izelgeleri, ?zet bilgiler, internet sitesi, faaliyet raporu, telekonferanslar, yat?r?mc? toplant?lar? vb. ara?larla yat?r?mc?lar?n en iyi ?ekilde bilgilendirilmesini ama?larken; tüm bu ara?lar?n mevzuata uygun ?ekilde haz?rlanmas?, yay?nlanmas? ve güncellenmesini sa?lar.
Y?l boyunca kendisine gelen tüm g?rü?me taleplerini kar??lama ?abas?nda olan Yat?r?mc? ?li?kileri Birimi yetkilileri düzenli olarak Türkiye’de ve yurtd???nda organize edilen konferanslara kat?lmakta ve ayr?ca yat?r?mc?larla birebir bilgilendirme toplant?lar? ger?ekle?tirmektedir. Bu toplant?lara belli aral?klarla CEO ve CFO’nun da kat?l?m? s?z konusu olmakta; b?ylece pay sahipleri ve potansiyel yat?r?mc?lar?n üst y?netimle ileti?imi daha etkin hale gelmektedir. Finansal ileti?imin etkin ?ekilde yürütülmesini teminen ü?er ayl?k d?nemler itibariyle finansal sonu?lar?n sunumlar? haz?rlanmakta ve Yat?r?mc? ?li?kileri Koordinat?rü, Ekonomik Ara?t?rmalar Koordinat?rü, Finansal Raporlamadan Sorumlu Finans Koordinat?rü ve belli aral?klarla CFO ve/veya CEO’nun da kat?l?m?yla analist toplant?lar? ya da telekonferanslar düzenlenerek yat?r?mc? ve analistlerden gelen muhtemel sorular yan?tlanmaktad?r.
Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ve internet ortam?ndan pay sahiplerine da??t?lan bilgilendirme notlar? ile de pay sahiplerinin ve analistlerin gerek Türkiye ekonomisine gerekse Ko? Toplulu?u’na dair geli?meleri yak?ndan takip edebilmeleri ve yat?r?mc? ili?kileri ara?lar?na ula?abilmeleri ama?lanmaktad?r. Faaliyet raporlar? ve internet sitelerinin i?eri?ine ili?kin detayl? bilgiler a?a??da verilmektedir.
Zaman zaman analist raporlar?, raporu haz?rlayan analistlerin izni al?nmak kayd?yla yat?r?mc?lara tek tarafl? olmayan farkl? g?rü? a??lar?n? sunabilmek ad?na internet sitesinde yay?nlan?r. Ko? Holding A.?., analist raporlar?n? ve ya modellerini g?zden ge?irmek, do?rulamak veya onaylamak sorumlulu?unda de?ildir; ancak talep halinde, kamunun yanl?? bilgilendirilmesini ?nlemek amac?yla, sadece analist raporlar?nda yer alan kamuya a??k ve ge?mi?e y?nelik bilgilerin do?rulu?unu sa?lamak amac?yla analist raporlar?n? yay?nlanmadan ?nce kontrol edebilir.
Yat?r?mc? ?li?kileri Birimi’nin ?ncelikli amac? ?irket ile pay sahipleri aras?ndaki kar??l?kl? ili?kinin en etkin ?ekilde yürütülmesidir. Bu kapsamda Yat?r?mc? ?li?kileri Birimi, ?irket üst y?netimi ile pay sahipleri aras?nda bir k?prü g?revini üstlenmektedir. Bir yandan ?irketin yat?r?m mesajlar? pay sahiplerine iletilirken; bir yandan da pay sahiplerinden gelen de?erlendirme ve geri bildirimlerin üst y?netime iletilmesi amac?yla periyodik olarak raporlamalar yap?lmaktad?r. B?ylece bilgilendirmenin iki tarafl? olmas? sa?lanmaktad?r.
 
 
?ZEL DURUMLARIN A?IKLANMASI ?LE ?LG?L? POL?T?KALAR
Sorumluluk
Ko? Holding A.?. ?zel durum a??klama yükümlülü?ünün yerine getirilmesinden, Ba? Hukuk Mü?avirli?i ile koordinasyon i?inde Finans Ba?kanl??? yetkili ve sorumludur.
?zel durum a??klamalar? ilke olarak CEO ve CFO taraf?ndan imzalanarak KAP’a g?nderilir ve ?irket internet sitesinde de Türk?e ve ?ngilizce olarak yay?nlan?r.
?dari Sorumlulu?u Bulunan Ki?iler Listesi
Ko? Holding A.?. idari sorumlulu?u bulunan ki?iler listesinde Ko? Holding A.?. y?netim kurulu üyeleri ile do?rudan ya da dolayl? olarak Ko? Holding A.?. ile ili?kili i?sel bilgilere düzenli eri?en ve ayn? zamanda Ko? Holding A.?.’nin gelecekteki geli?imini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan ki?iler yer al?r. Bilgiye düzenli olarak eri?en ve ayn? zamanda idari kararlar verme yetkisi olan s?z konusu ki?iler ?irket’in ana orta??n?n y?netim kurulu üyelerinden ve Ko? Holding yetkililerinden CEO, Ba?kanlar, Direkt?rler, Ba? Hukuk Mü?aviri ve Genel Sekreterden olu?maktad?r. ?irket bünyesindeki idari sorumlulu?u bulunan ki?ileri tan?t?c? bilgiler güncel olarak Ko? Holding A.?. internet sitesinde ilan edilmektedir.

Bas?n Yay?n Organlar?nda ??kan Haberler Kar??s?nda ?zlenecek Prosedür
Takip Mekanizmas?
Ko? Holding A.?., yurti?inde anla?t??? medya takip ajans? arac?l???yla ulusal yay?n yapan ?nemli bas?n organlar?nda Ko? Toplulu?u ile ilgili olarak ??kan haberlerin takibini yapmaktad?r. Bu kapsamda her sabah, yay?nlanan haberler Ko? Toplulu?u üst Düzey Y?neticilerine, Yat?r?mc? ?li?kileri Birimine ve Kurumsal ?leti?im Birimine y?nlendirilmektedir. Ayr?ca abone olunan Reuters veri yay?n kanal?nda Ko? Toplulu?u ile ilgili olarak ??kan haberler de takip edilmektedir.


Do?rulama Yükümlülü?ünün Yerine Getirilmesi
Ko? Holding A.?. hakk?nda, tasarruf sahiplerinin yat?r?m kararlar?n? veya sermaye piyasas? ara?lar?n?n fiyatlar?n? etkileyebilecek ?neme sahip, bas?n-yay?n organlar? veya di?er ileti?im yollar?yla ilk kez kamuya duyurulan veya daha ?nce kamuya duyurulmu? bilgilerden farkl? i?erikteki haber veya s?ylentilerin varl??? halinde, bunlar?n do?ru veya yeterli olup olmad??? konusunda a??klama yap?l?r.
Ko? Holding A.?. taraf?ndan, do?rulama yükümlülü?ünün yerine getirilmesinde, ilke olarak a?a??daki esaslar uygulan?r:
a. ??kan haber i?sel bilgi tan?m?na girecek ?nemde de?il ise, konu hakk?nda prensip olarak herhangi bir a??klama yap?lmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyar?nca ?zel durum a??klamas? gerektirmeyen b?yle bir haber hakk?nda bas?n a??klamas? yap?lmas?n?n faydal? olup olmayaca?? hususu Kurumsal ?leti?im Birimi taraf?ndan de?erlendirilir.
b. ??sel bilgi niteli?indeki haberler i?in daha ?nce ?zel durum a??klamas? ya da SPK düzenlemeleri kapsam?ndaki di?er kamuyu ayd?nlatma ara?lar? ile a??klama yap?lm?? ise herhangi bir i?lem yap?lmaz.
c. ?lke olarak Ko? Holding A.?. kaynakl? olmad???, dedikodu, s?ylenti ve as?ls?z oldu?u belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Ko? Holding A.?. ve yat?r?mc?lar?n?n ??karlar?n?n korunmas? i?in gerekli g?rülürse, bu tür as?ls?z haberler i?in de, ?zel durum a??klamas? yap?labilir. ?zel durum a??klamas?ndan ba??ms?z olarak, Kurumsal ?leti?im Birimi taraf?ndan gerek g?rülmesi halinde bas?n a??klamas? yap?labilir.
d. ??sel bilgi niteli?inde de?erlendirilebilecek, Ko? Holding A.?. hisselerinin de?erini ve yat?r?mc? karar?n? etkileyebilecek ?nemde yanl?? bir haber s?z konusu ise konu hakk?nda ?zel durum a??klamas? yap?l?r.
e. Ertelenen bilgiye ili?kin haberin ?nemli detaylar? kapsamas?, ?irket kaynakl? olmas? ve do?ru olmas? halinde, ertelemeye ili?kin sebeplerin ortadan kalkt??? kabul edilir ve a??klama yap?l?r.
f. Ertelenen bilgiye ili?kin haber yanl?? ise, bilginin s?zmas? s?z konusu olmad???ndan herhangi bir a??klama yap?lmayabilir. Ancak Ko? Holding A.?. ve yat?r?mc?lar?n ??karlar?n?n korunmas? amac?yla gerekiyorsa, as?ls?z olan s?z konusu haberler i?in ?zel durum a??klamas? yap?l?r.
g. Yap?lacak de?erlendirmede, haberin yay?nland??? bas?n-yay?n organ?n?n tiraj veya bilinirli?i de g?z ?nünde bulundurulur.


??sel Bilginin Kamuya A??klanmas?na Kadar Gizlili?inin Sa?lanmas?na Y?nelik Tedbirler
??sel bilgiye sahip Ko? Holding A.?. ?al??anlar? ile ileti?im i?inde olunan di?er taraflar, ?zel durumun olu?mas? sürecinde ve ?zel durumun olu?umundan a??klanmas?na kadar ge?ecek süre?te, bu bilginin gizlili?ini korumakla yükümlü olduklar? hususunda bilgilendirilirler.
Genel ilke olarak, Ko? Holding A.?. ve Ko? Holding A.?. nam ve hesab?na ?al??anlar henüz kamuya a??klanmam??, ?zel durum niteli?inde de?erlendirilebilecek bilgileri hi?bir suretle ü?üncü ki?ilerle payla?amazlar. Bu ki?iler taraf?ndan istenmeden i?sel bilginin ü?üncü ki?ilere a??klanm?? oldu?unun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsam?nda, bilginin gizlili?inin sa?lanamayaca?? sonucuna ula??l?rsa ?zel durum a??klamas? yap?l?r.
Bilginin a??klanmas?n?n ertelenmesi halinde ise erteleme karar? an?nda erteleme konusu bilgiye sahip olan ki?iler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve s?z konusu yükümlülüklere ayk?r?l?k halinde uygulanacak yapt?r?mlar hakk?nda bilgilendirilir. Ayr?ca Ko? Holding A.?. ve Ko? Holding A.?. nam ve hesab?na ?al??anlar d???nda erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yap?lan s?zle?melere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu ki?ilerin erteleme konusu bilginin gizlili?i i?in gerekli tedbirleri almalar? hedeflenir.

F?NANSAL B?LG?LER?N KAMUYA A?IKLANMASI ?LE ?LG?L? POL?T?KALAR
Ko? Holding A.?.’nin finansal tablolar? SPK taraf?ndan belirlenmi? hükümler ?er?evesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar?na g?re haz?rlan?r. Y?ll?k finansal tablolar tam kapsaml? ve alt? ayl?k finansal tablolar ise s?n?rl?ba??ms?z denetimden ge?irilerek kamuya a??klan?r.
Finansal tablolar ve dipnotlar? kamuya a??klanmadan ?nce SPK düzenlemeleri ?er?evesinde Denetim Komitesi’nden al?nan uygunluk g?rü?üyle Y?netim Kurulu’nun onay?na sunulur. Sorumluluk beyan? imzaland?ktan sonra finansal raporlar, dipnotlar? ve varsa ba??ms?z denetim raporu Kamuyu Ayd?nlatma Platformu’nda a??klan?r. Finansal tablolar ve dipnotlar?na geriye d?nük olarak Ko? Holding A.?. internet sitesinden ula??labilir.
Finansal tablolarda a??klanan bilgilerin yan? s?ra, yat?r?mc?lar?n talep ettikleri analizleri yapabilmelerini teminen, her bir finansal tablo d?nemi i?in haz?rlanan yat?r?mc? sunumlar?nda, Ko? Holding A.?.’nin solo net nakit ve yabanc? para pozisyonlar? gibi ilave bilgiler a??klanabilir. Ayr?ca, Ko? Holding A.?. finansal tablolar?nda konsolide edilen ?nemli büyüklükteki halka kapal? ba?l? ortakl?klara ait ?zet finansal g?stergelere de alt? ayl?k d?nemlerle internet sitesinde a??klanan yat?r?mc? seti i?erisinde yer verilebilir.

FAAL?YET RAPORU
Faaliyet Raporunun i?eri?i uluslararas? standartlara; SPK Düzenlemeleri ve SPK kurumsal y?netim ilkelerine uygun olarak haz?rlanmaktad?r. Faaliyet raporu Yat?r?mc? ?li?kileri Birimi taraf?ndan haz?rland?ktan sonra Y?netim Kurulu’nun onay?ndan ge?irilir ve finansal tablolar ile birlikte kamuya a??klan?r. Internet sitesinden Türk?e ve ?ngilizce olarak eri?ilebilen y?ll?k faaliyet raporunun bas?lm?? kopyalar? Ko? Holding A.?. Kurumsal ?leti?im ve Yat?r?mc? ?li?kileri birimlerinden temin edilebilir.
Ayr?ca ü?er ayl?k d?nemler itibariyle haz?rlanan ara d?nem faaliyet raporlar? KAP arac?l???yla kamuya duyurulmakta, ?irket internet sitesinde Türk?e olarak yat?r?mc?lar?n bilgisine sunulmaktad?r.

?NTERNET S?TES?
Ko? Holding A.?. internet sitesinin haz?rlanmas?n?n koordinasyonundan Kurumsal ?leti?im Birimi sorumludur. ?nternet sitesinin i?eri?i tüm menfaat sahiplerinin yararlanabilece?i farkl? bilgileri i?erebilecek ?ekilde haz?rlanmaktad?r. Yat?r?mc? ili?kileri i?in ayr? bir b?lüm haz?rlanm?? olup, bu b?lümün i?eri?i Yat?r?mc? ?li?kileri Birimi taraf?ndan olu?turulur. Bu b?lüm yat?r?mc?lar?n ve analistlerin ?irket de?erlemesinde ve ?irketin ve hissenin performans?n? izlemede ihtiya? duyacaklar? detayl? ve kapsaml? ?ekilde haz?rlanan ve sürekli olarak güncellenen bilgilerin izlenebilece?i bir platform niteli?i ta??maktad?r.
Yat?r?mc?lar site üzerinden Ko? Holding A.?.’nin ileriki d?nemlerde kat?laca?? konferans ve yat?r?mc? toplant?lar?n? takip edebilmekte; konferans?n ba?lad??? gün itibariyle toplant? i?in haz?rlanan yat?r?mc? ili?kileri sunumu internet sitesinde de yay?nlanarak herkesin e? zamanl? olarak ayn? bilgiye ula?mas? sa?lanmaktad?r. Ayr?ca düzenlenen telekonferanslar, internet cast y?ntemi ile geni? kat?l?ml? olarak yay?nlanmakta ve daha sonra telekonferansa ve sonunda yap?lan soru-cevap k?sm?na ait tüm detaylar?n de?ifrelerine sitede yer verilmektedir. ?nternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük ?o?unlu?u Türk?e ve ?ngilizce olarak verilmekte; güncel bilgilerin yan? s?ra analiz ve de?erlendirmeler ve ge?mi?e d?nük bilgi ve istatistikler de internet sitesinde yer almaktad?r.

ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA ?L??K?N A?IKLAMALAR
SPK düzenlemeleri ?er?evesinde ortaklar?n genel kurul, sermaye art?r?m?, temettü ?demeleri, birle?me ve b?lünme i?lemleri hakk?nda izahname ve duyuru metinleri KAP’ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sa?lan?r. S?z konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yan?nda Ko? Holding A.?. internet sitesinde de ilan edilerek yat?r?mc?lar?n bu dokümanlara eri?imi kolayla?t?r?l?r.

GELECE?E Y?NEL?K DE?ERLEND?RMELER?N A?IKLANMASINA ?L??K?N ESASLAR
Ko? Holding A.?.’ne ili?kin gelece?e y?nelik de?erlendirmeler a?a??daki esaslara uygun olarak a??klan?r:
· Gelece?e y?nelik de?erlendirmeler ve bu de?erlendirmelere esas al?nan temel varsay?mlar, ilke olarak ü?er ayl?k d?nemler itibariyle yay?nlanan finansal tablolar?n kamuya a??klanmas?n? takiben, en fazla y?lda d?rt defa a??klanabilir.
· A??klama, KAP’ta ve ?irket kurumsal internet sitesinde yay?nlanan yat?r?mc? sunumu ve/veya ü?er ayl?k d?nemler itibariyle haz?rlanan faaliyet raporu arac?l??? veya gerekti?inde ?zel durum a??klamas? ile yap?labilir.
· Kamuya a??klanm?? de?erlendirmelerde ?nemli bir de?i?iklik ortaya ??kt???nda, bir ba?ka ifade ile daha ?nce kamuya a??klanan gelece?e y?nelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanaklar?n ?nemli ?l?üde ger?ekle?memesi veya ger?ekle?meyece?inin anla??lmas? halinde, say? s?n?rlamas?na tabi olmaks?z?n ?zel durum a??klamas? yap?larak beklentilerdeki de?i?iklikler yat?r?mc?larla payla??l?r.
· Daha ?nce kamuya a??klanan beklentiler ile ger?ekle?meler aras?nda ?nemli ?l?üde bir farkl?l?k bulunmas? halinde, gelece?e y?nelik de?erlendirmelere ili?kin olarak yap?lacak a??klamalarda bu farkl?l?klar?n nedenlerine de yer verilir.
· Gelece?e y?nelik de?erlendirmelerde bunlara s?n?rl? olmaks?z?n yat?r?mlar, ciro beklentileri, karl?l?k oranlar?, yurtd??? gelirler ve ihracat ile ilgili bilgilere yer verilebilir.
 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线