?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linksozel-durum-aciklamalari
Koç Holding Turkish Yat?r?mc? ?li?kileri Özel Durum Aç?klamalar?

?zel Durum A??klamalar?

 
DOSYA ADI  TAR?H   
Y?l : 2019
Ba??ms?z Y?netim Kurulu üyesinin g?revinden ayr?lmas?   14.10.2019
Medyada ??kan haberler hakk?nda a??klama   29.08.2019
Kredi Derecelendirme Notu - Moody's   20.06.2019
Genel Kurul Sonucu   21.03.2019
Kar Pay? Da??t?m?na ?li?kin Genel Kurul Karar?   21.03.2019
Ba??ms?z Denetim Kurulu?u Se?iminin Genel Kurulca Onaylanmas?   21.03.2019
Yurt d???nda sat?lmak üzere bor?lanma arac? ihra? ve sat???n?n tamamlanmas?   11.03.2019
Yurt d???nda sat?lmak üzere bor?lanma arac? ihrac?na ili?kin talep toplama sürecinin tamamlanmas?   06.03.2019
Yurt d???nda sat?lmak üzere bor?lanma arac? ihrac?na ili?kin Tertip ?hra? Belgesi   06.03.2019
Kredi Derecelendirme Notlar?   01.03.2019
Yurt d???nda sat?lmak üzere bor?lanma arac? ihrac?na ili?kin geli?meler   28.02.2019
Ba?l? ortakl?k y?netim kurulunca temettü da??t?m?na ili?kin karar - 2019   26.02.2019
Genel Kurul ??lemlerine ?li?kin Bildirim   22.02.2019
Kar Pay? Da??t?m ??lemlerine ?li?kin Bildirim   21.02.2019
Yurt d???nda sat?lmak üzere bor?lanma arac? ihrac?na ili?kin SPK onay?   15.02.2019
Yurt d???nda sat?lmak üzere bor?lanma arac? ihrac?na ili?kin y?netim kurulu karar?   28.01.2019
Ana sermayeye dahil edilebilir bor?lanma arac? ihrac?   10.01.2019
Y?l : 2018
EYA? y?netim kurulunca sermaye azalt?m karar? al?nmas?   13.12.2018
Kredi Derecelendirme Notu - S&P   29.08.2018
Kredi Derecelendirme Notu - Moody's   28.08.2018
Kredi Derecelendirme Notu - S&P   13.07.2018
?? ortakl???m?z Ko? Finansal Hizmetler A.?.’nin sermaye art?r?m?na kat?l?m   06.06.2018
Kredi Derecelendirme Notu (Moody's)   06.06.2018
Genel Kurul Toplant?s? Sonucu   23.03.2018
Kar Pay? Da??t?m?na ?li?kin Genel Kurul Karar?   23.03.2018
Ba??ms?z Denetim Kurulu?u se?iminin Genel Kurulca onaylanmas?   23.03.2018
Y?netim Kurulu Komite üyeliklerinin Belirlenmesi   23.03.2018
Ba?l? ortakl?k sermaye art?r?m?na kat?l?m (Otoko?)   12.03.2018
Kredi Derecelendirme Notu (Moody's)   09.03.2018
Genel Kurul ??lemlerine ?li?kin Bildirim   21.02.2018
Kar Pay? Da??t?m ??lemlerine ?li?kin Bildirim   21.02.2018
Ba?l? ortakl?k sermaye art?r?m?na kat?l?m (Entek)   09.02.2018
Y?l : 2017
Pay Sat???n?n Tamamlanmas?   01.06.2017
Kredi Derecelendirme Notu S&P   26.05.2017
Sermaye Piyasas? Ara?lar?na ?li?kin Sat?? ?ncesi Bildirim   25.05.2017
Hisse Sat?? Fiyat?n?n Belirlenmesi   25.05.2017
Y?netim Kurulu Komite üyeliklerinin Belirlenmesi   31.03.2017
Ba??ms?z Denetim Kurulu?u se?iminin Genel Kurul'ca onaylanmas?   30.03.2017
Esas S?zle?me De?i?ikli?inin Onaylanmas?   30.03.2017
Kar Pay? Da??t?m?na ?li?kin Genel Kurul Karar?   30.03.2017
Genel Kurul Toplant?s? Sonucu   30.03.2017
Kredi Derecelendirme Notu - Moody's   22.03.2017
Kar Pay? Da??t?m?na ?li?kin Y?netim Kurulu Karar?   03.03.2017
Ola?an Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notlar?   03.03.2017
Kredi Derecelendirme Notu - S&P   02.02.2017
Y?l : 2016
Kredi Derecelendirme Notu - S&P   15.11.2016
Vergi ?ncelemeleri   24.10.2016
Kredi Derecelendirme Notu - Moody's   28.09.2016
Ba??ms?z Denetim ?irketi Se?imi   02.09.2016
Vergi ?ncelemesi   22.08.2016
Vergi ?nceleme Raporlar?   04.08.2016
Kredi Derecelendirme Notu - S&P   22.07.2016
Kredi Derecelendirme Notu - Moody's   21.07.2016
KFS paylar?n?n al?m?   30.06.2016
Pay Al?m Sat?m Bildirimi   26.05.2016
Kredi Derecelendirme Notu   24.05.2016
Ko? Finansal Hizmetler A.?. paylar?n?n al?m?   10.05.2016
Genel Kurul toplant?s? sonucu   05.04.2016
Y?netim Kurulu G?rev Da??l?m? ve Komite üyeliklerinin Belirlenmesi   05.04.2016
Bor?lanma arac? ihra? ve sat???n?n tamamlanmas?   15.03.2016
Bor?lanma arac? ihrac?na ili?kin geli?meler   14.03.2016
Kar Pay? Da??t?m?na ?li?kin Y?netim Kurulu Karar?   11.03.2016
Yurt d???nda yerle?ik ki?ilere sat?lmak üzere bor?lanma arac? ihrac?   10.03.2016
Yurt d???nda yerle?ik ki?ilere sat?lmak üzere bor?lanma arac? ihrac?na ili?kin geli?meler   02.03.2016
Y?netim Kurulu G?rev Da??l?m?   22.02.2016
Yurt d???nda sat?lmak üzere bor?lanma arac? ihrac?na ili?kin Y?netim Kurulu karar?   02.02.2016
?irketimiz esas s?zle?mesinde de?i?iklik   01.02.2016
Y?netim Kurulu Ba?kan?m?z?n vefat?   22.01.2016
 
   

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线